O tom, ?e v?rn? a spokojen? z?kazn?k je z?kladem ?sp?chu pro fi rmu, nepochybuje v dne?n? dob? snad ji? nikdo. Vina?sk? obor je nav?c specifi ck? t?m, ?e d?v?ra mezi z?kazn?kem a prod?vaj?c?m dost?v? d?ky samotn?mu v?nu doslova nov? rozm?r. Vina?, kter? se poctiv? star? o sv?j vinohrad, pot?ebuje tak? vybaven?, na kter? se m??e spolehnout a kter?mu sv??uje osud sv?ho budouc?ho v?na. Z?kazn?kova d?v?ra znamen? z?vazek pro prodejce, kter? mus? dodat z?kazn?kovi p?esn? to, co je pro n?j nejlep??. Nelze se spol?hat na metodu pokus ? omyl, nebo? zde mus? v?e b?t perfektn? ji? napoprv?.

Tags: