31. 01. 20

Najväčšia ampelografická zbierka na svete

Komplexná zbierka obsahujúca 8000 exemplárov zo všetkých krajín pestujúcich vinič zachováva široké a rozmanité spektrum odrôd viniča a tiež podpníkov, hybridov a ďalších druhov príbuzných s Vitis vinifera.

Tags:

29. 01. 20

Prezentácia trendov moderného vína

Prezentácia trendov moderného vína
Maďarský vinársky svet má za sebou asi najväčšie vinárske podujatie. Festival vín na Budínskom hrade je dnes – po 28 rokoch – určite komerčnou značkou a dôležitým dátumom v kalendári milovníkov vín. Počas tohto obdobia festival evaluoval a z klasického vinárskeho podujatia sa stala veľká komerčná akcia, zameraná síce na prezentáciu vín, ktorá však zároveň figuruje aj v kultúrnom programe mesta a dodatočne ju sprevádza reklama rôznych výrobkov a služieb. Samozrejme a našťastie, víno pritom stále zohráva hlavnú úlohu.

Tags:

27. 01. 20

Svetový kongres o viniči a víne v Ženeve

42. Ročník svetového kongresu o viniči a víne v Ženeve sa v jednej zo svojich sekcií venoval aj témam z oblasti ekonómie a práva. Hlavným motívom aktuálneho ročníka kongresu boli udržateľnosť a inovatívnosť – environmentálne, hospodárske a sociálne očakávania. V tomto duchu boli vedené prezentácie z každej oblasti. V sekcii venovanej ekonómii a právu bolo odprezentovaných 42 prednášok a 18 posterov.

Tags:

26. 01. 20

Vinum vinorum Slovaciae 2019

Pred dvomi rokmi sa zrodila novinka, ktorá mení doterajšie tradície v hodnotení vín, je otvorená pre všetkých autorov vín zo Slovenska, ale hlavne prinavrátila do sveta konkurzov to podstatné v hodnotení vína – spravodlivosť.

Tags:

24. 01. 20

Od založenia vinohradu k analýze vín v 19. storočí

Vinohradnícka prax sa do 80. rokov 19. storočia veľmi nemenila. Až epidemické ochorenia viniča hroznorodého zapríčinili, že pestovateľská technológia sa postupne inovovala a prispôsobovala novým podmienkam. Pokým európske vinohradníctvo invazívne nezasiahla fyloxéra, vo vinohradoch pretrvalo kultivovanie tradičného variabilného genofondu odrôd viniča. Pretože na pravokorenný ušľachtilý vinič pôsobila voška dovlečená z amerického kontinentu likvidačne, mnohé staré európske odrody viniča z vinohradov celkom vymizli.

Tags:

22. 01. 20

Certifikácia vína vo vinárskom roku 2018/2019

Vo vinárskom roku 2018/2019 ÚKSÚP, Sekcia odborných činností, Odbor vinohradníctva a vinárstva, preskúšal a certifikoval spolu 2332 vzoriek vína s chráneným označením pôvodu (CHOP) a s chráneným zemepisným označením (CHZO). Počet vzoriek predstavuje celkové hodnotené množstvo 23 313 181 litrov (predchádzajúci rok 21 203 074 litrov). Z uvedeného hodnoteného množstva bolo schválených 22 584 380 litrov vína (96,87 %), zakázané uvádzať na trh bolo 13 690 litrov, dočasný zákaz uvádzať na trh platil pre 695 911 litrov a inak preradených bolo 19 200 litrov vína. Vydaných bolo 124 rozhodnutí o dočasnom zákaze uvádzania vína na trh, 6 zákazov uvádzania na trh a 4 vzorky boli preradené do inej kategórie. Počet vydaných certifikátov bolo 2198.

Tags:

21. 01. 20

Niečo nám tu nesedí

Dietylénglykolový škandál z roku 1985 viedol ku kolapsu rakúskeho exportu vína a totálnej straty dôvery v rakúske vinárstva. Trvalo niekoľko desaťročí kým sa klient vrátil k vínam deklarovaným Made in Austria, pričom obrodný proces prebiehal na všetkých úrovniach: od profesných združení, cez regionálne až po štátne ustanovizne. Podvodníci boli vypátraní, posadení za mreže, množstvo vinárstiev skrachovalo. Európa zažíva niečo podobné – strata dôvery v kvalitu európskych vín, verejnosť skôr či neskôr vystaví konečný účet aj slovenskému vinárovi.

Tags:

18. 01. 20

Vinárstva z Veľkého Krtíša predstavili nové vína

Občianske združenie „Veľkokrtíšska vínna cesta“ (VKVC) vzniklo v roku 2012 z iniciatívy desiatich zakladajúcich členov. Motivovala ich idea vybudovať spoluprácu vinárov a milovníkov vína z okresu Veľký Krtíš a vytvoriť priestor na spoznanie vín vyrobených v regióne, historicky spätého s produkciou vína.

Tags:

17. 01. 20

Alkohol(y) ako dôležitá súčasť hroznového vína

Prírodné hroznové víno je alkoholický nápoj vyrobený čiastočnou alebo úplnou alkoholovou fermentáciou čerstvého hrozna alebo hroznového muštu a podľa legislatívy musí obsahovať najmenej 8,5 % obj. alkoholu. Špeciálne kategórie vín, ako sú napríklad prírodne sladké vína alebo vína ľadové, môžu obsahovať alkoholu menej (4,5 resp. 5,5 % obj., tokajská esencia často len do 2 % obj.), alkoholizované vína (likérové a vína spod kožky) môžu dosahovať koncentrácie alkoholu aj viac ako 22 % obj. Vo všetkých prípadoch je však pod alkoholom myslený len etanol, teda nie všetky alkoholy, ktoré sú súčasťou chemického zloženia vína.

Tags:

13. 01. 20

Víno – kultúrny sprievodca ľudstva

Vínny cestovný ruch je voľnočasovou aktivitou, aktívnym trávením voľného času a spojením zážitku z koloritu vinohradov a vína so zážitkom športovým, kultúrno-poznávacím, rekreačným, relaxačným a zážitkom z enogastronómie.

Tags: