Táto odroda bola na  Slovensko doviezla v  roku 1964, pred viac ako 50. rokmi z  bývalej Juhoslávie. V tom období sme na Výskumnom ústave vinohradníckom a vinárskom (VÚVV) Bratislava budovali široký sortiment odrôd viniča, ktorý nám poslúžil pri tvorbe nových odrôd a do jeho zániku narástol na približne 1800 odrôd. Cardinal sme podrobne študovali v rokoch 1968-1970 a výsledky v tomto článku sa vzťahujú na bratislavské vinohrady Malokarpatskú vinohradnícku oblasť.

PÔVOD A ROZŠÍRENIE

Odroda bola vyšľachtená v Kalifornii v roku 1939 (podľa iných údajov v roku 1936). Kríženie odrôd Flame Tokay x Alphonse Lavallée vykonali E. SNYDER a F. HARMON VO Fresno Horticultural Field Station. Tento opisovaný pôvod bol nedávno spresnený na základe DNA analýzy odrôd, ktorou sa potvrdilo, že rodičovské odrody Cardinala sú Khalistvala kolkhuri x Muškát Hanburgský.

Cardinal sa rozšíril v mnohých krajinách sveta. V Európe najmä v Taliansku, Francúzsku a Portugalsku, v Rumunsku, Bulharsku a Maďarsku. Na Slovensku sa rozšíril iba v záhradkách, ale aj tam iba v malom rozsahu.

Z Kalifornie sa odroda dostala do mnohých južných štátov Severnej a Južnej Ameriky a dnes vari niet významnejšieho vinohradníckeho ústavu na svete, kde by nefigurovala aspoň v zbierke odrôd. 

SYNONYMÁ

Vzhľadom na  pomerne krátky vek odrody, sa v odbornej literatúre uvádza iba niekoľko synoným, konkrétne: Apostoliatico, Francesa, G 10-30, Kardinal, Rannij Karaburnu, Cardinal crveni. 

MORFOLOGICKÁ CHARAKTERISTIKA

Vrchol letorastu je holý, mladé vrcholové lístky sú zeleno-oranžové.

Dospelý list je stredne veľký až veľký, 5-laločnatý, klinovitý alebo 5-uholníkovitý, s rovným alebo sieťovito zvlneným povrchom čepele. Rub je holý, bez chĺpkov. Vykrajovanosť listov je najčastejšie stredne hlboká, vrchol stredného laloka je pravouhlý. Vrchné výkrojky sú najčastejšie zatvorené, niekedy s ostrôžkou na dne, spodné sú v podobe vstupného uhla. Stopkový výrez je zatvorený, často bez priesvitu, niekedy otvorený. klenutý s ostrým dnom. Zúbky sú ostrouhlé s vypuklými stranami. Stopka je krátka alebo stredne dlhá. 

Kvet je obojpohlavný, dosť často šesťpočetný, semenník je dvoj- až štvorpuzdrový. Kvietky, ako aj vyvíjajúce sa bobuľky, silne opadávajú.

Strapec je veľký,180-260 cm dlhý, silno rozkonárený, cylindricko-kónický, riedky, málokedy rovnomerne hustý.

Bobuľa je veľká, rozmerov 25-26 mm, fialovo – ružová, guľovitá, pravidelná s tupým vrcholom a pozdĺžnou ryhou. Šupka je celoplošne oinovatená, stredne pevná.Dužina je mäsitá až pevná, chuť plná, jemne muškátová. Bobule po daždi ľahko praskajú.

Semeno je veľké, hnedozelené, hruškovité s dlhým zobáčikom. 

Jednoročné drevo je hnedé, v kolienkach zafarbené intenzívnejšie, čiarkované i bodkované, pomerne hrubé s dlhými internódiami. Zimné puky sú veľké, špicaté, široké.

FENOLOGICKÁ CHARAKTERISTIKA

Cardinal je skorá stolová odroda, ktorá vypĺňa obdobie zrelosti hrozna medzi Čabanskou perlou a Chrupkami. Na jar pučí neskoro, stredne skoro zakvitá a bobule veľmi skoro začínajú dozrievať (mäknúť). Konzumná zrelosť v našich ekologických podmienkach sa dostavuje koncom augusta – začiatkom septembra.

TRVANIE NIEKTORÝCH VEGETAČNÝCH FÁZ: Pučanie – začiatok kvitnutia: 55 dní; pučanie – začiatok dozrievania bobúľ (mäknutie): 100 dní; mäknutie bobúľ – plná zrelosť hrozna: 35dní; pučanie – zrelosť hrozna: 132 dní. 

AGROBIOLOGICKÁ CHARAKTERISTIKA

POLOHA A PÔDA

Cardinal je náročná odroda na polohu a pôdu. V príliš suchých polohách i pôdach poskytuje pri veľkom zaťažení úrodou menej vzhľadného hrozna s menšími bobuľami. V menej slnečných polohách sa bobule nepravidelne a nedostatočne vyfarbujú. Vo veterných polohách trpí zvýšenou spŕchavosťou kvietkov a opadávaním bobúľ  millerandage).Vyžaduje preto chránené polohy, južné slnečné svahy, pôdy dobre zásobené živinami, neprehnojené dusíkom. Je vďačný za závlahu. Nepatrí do polôh častých zrážok v období kvitnutia a dozrievania hrozna, lebo reaguje spŕchaním kvietkov a praskaním bobúľ. Je odrodou južných štátov s teplou klímou.

RAST A VYZRIEVANIE DREVA

Letorasty rastú veľmi silno, majú však pomerne riedke drevo, ktoré v horších podmienkach pestovania dobre nevyzrieva. Drevnatenie letorastov začína dosť neskoro, v polovici septembra.

REZ A VEDENIE

Vysoký koeficient plodnosti (1,1) zabezpečuje pri reze na kratšie čapíky alebo poloťažne dostatočnú úrodu. Rodí aj z najnižších pukov letorastu. Vhodné vedenie je na vyšších kmienkoch a kroch väčších rozmerov, aby strapce v priestore mohli voľne visieť a dobre sa vyvíjať. Zaťaženie 6 očiek/m2 postačuje na zabezpečenie kvalitnejšej úrody a lepšieho vzhľadu strapcov. Ich trhovú hodnotu zvyšuje dobré osvetlenie na kre.

ÚRODA A JEJ KVALITA

Už sme naznačili, že Cardilal je veľmi úrodný a spoľahlivý v úrodnosti. V podmienkach závlahy poskytuje až 25 t.ha-1 hrozna, úrody okolo 12 t.ha-1 bývajú pravidlom. V klimaticky horších ročníkoch však pre spŕchavosť a hnitie hrozna je trhové množstvo hrozna značne znížené a odpad pri cizelovaní strapcov (obchodná úprava) je veľký. Plody sú v chuti harmonické, veľmi lahodné, jemne muškátové, s dobrou konzistenciou dužiny s malým počtom semien. Pri dosiahnutí cukornatosti 15 g.hl-1 a obsahu kyselín 5 g.l-1 sú už bežne konzumovateľné. Ak je hrozno zdravé, dobre sa skladuje aj prepravuje.

Uvologické hodnoty: Priemerná hmotnosť strapca 241 g; priemerná hmotnosť bobule 4,8 g; priemerný počet semien v bobuli 1,5 ks; podiel strapiny z 1 kg hrozna 4,3 %; podiel šupky zo 100 bobúľ 16,5 %; zaťaženie na rozpučenie bobule 1274 g; zaťaženie na odtrhnutie bobule 505 g; výlisnosť muštu z 1 kg hrozna 0,67 l – 70,1 %.

AFINITA

Vzhľadom na  silný sklon odrody k  spŕchaniu, sa odporúčajú podpníky, ktoré brzdia bujný rast. Sú to predovšetkým podpníky Berlandieri x Riparia SO4 a Riparia Portalis, ale vhodný je aj podpník Berlandieri x Riparia T 5C. V žiadnom prípade nesmieme použiť podpník Berlandieri x Riparia Kober 5BB, lebo zvýšenou schopnosťou prijímať dusík z pôdy, najmä vo fenofáze tvorby kvietkov, podporuje sprćhavosť. Pre výsušné, skeletové pôdy – do ktorých však Cardinal nepatrí – je vhodný podpník aj Riparia Rupestris Schwarzmann.

ŠKODLIVÉ ČINITELE

Cardinal je pomerne náročná odroda aj na ochranu, najmä proti dvom hlavných hubovým chorobám viniča – peronospóre a múčnatke. Ak v období dozrievanie dôjde k praskaniu bobúľ, čo býva aj po malom daždi, hrozno ľahko hnije v dôsledku napadnutie plesňou Botrytis cinerea. Poškodené bobule navštevuje s obľubou hmyz – osi, včely, ucholaky, mravce, ktoré dielo skazy dokonale završujú. Naproti tomu vtáky Cardinal nevyhľadávajú.

Vo výsušných pôdach kvietky pri kvitnutí ešte vo väčšej intenzite opadávajú a spôsobujú nadmerne riedke hrozno s bobuľami nepravidelnej veľkosti.

Odroda je aj náchylná na zimné mrazy, čo je v súvislosti s jej nedostatočným vyzrievaním jednoročného dreva – prútov. Jarným mrazíkom uniká tým, že sa puky na jar prebúdzajú o niečo neskoršie.

PODODRODY A KLONY

Vzhľadom na relatívne mladší vek odrody, nie sú zatiaľ z dostupných prameňov známe jej klony ani pododrody. Dá sa však predpokladať, že Cardinal sa už určite selektoval na získanie nespŕchavých klonov. Populácia Cardinalu je aj z hľadiska nerovnomernej veľkosti bobúľ nevyrovnaná. Selekcia by mala smerovať aj na jednotné zafarbenie bobúľ strapcov, čo zvyšuje parametre vzhľadu hrozna a teda aj jeho predajnú hodnotu. 

HOSPODÁRSKA ÚŽITKOVOSŤ ODRODY

O hodnote odrody Cardinal, ako stolovej odrody, rozhoduje oblasť, v ktorej sa pestuje. Všeobecne platí, že z  chuťového hľadiska je to výborná stolová odroda, s vyhovujúcou konzistenciou dužiny bobúľ, vhodná na transport. Rozšírila sa najmä v teplých oblastiach tak Európy, ako aj Ameriky, ktoré sú na pestovanie tejto odrody vhodné,  najmä z hľadiska zriedkavých zrážok v období zrenia hrozna.

V našich ekologických podmienkach, najmä pred obdobím všeobecného otepľovania klímy, dochádzalo ku znehodnocovaniu vzhľadu hrozna spŕchaním bobúľ a ich hnitím, čo podstatne znižuje trhovú hodnotu hrozna. U nás je použiteľná iba ako záhradkárska odroda, najmä v skleníkových podmienkach pestovania, v ktorých aj odoláva infekcii peronospóry. Treba však povedať, že dnes majú aj záhradkári k dispozícii veľkú škálu nových stolových odrôd (záhradkármi mimoriadne vyhľadávaných), najmä rezistentnejších proti hubovým chorobám a mrazu. Sú to najmä nové odrody zo šľachtenia ruských šľachtiteľov minulého storočia, ktorých výpestky sa teraz húfne objavujú aj v ponuke nášho trhu sadeníc viniča. Máme aj vlastné nové stolové odrody, adaptované na naše prírodné podmienky pestovania, medzi ktorými je aj niekoľko bezsemenných typov, ktoré konzument obzvlášť oceňuje. Oboznamuje sa s nimi na trhu dovážaného hrozna, ktoré je atraktívne najmä svojou bezsemennosťou. Obdobie skúšania Cardinala v našich vinohradníckych rajónoch už dávnejšie dosiahlo svoj zenit a odrodu treba označiť za typ pre nás málo vhodný.

Ing. Dorota Pospíšilová, PhD.

PRAMENE

AKKAK, A., BOCCACCI,P., BOTTA, R., 2007. Cardinal grape parentage: a case of a breeding mistake, Genome 50, 3:325-8. Cit. podľa ROBINSON, J., HARDING, J., VUILLAMOZ, J., 2012.
CSEPREGI, P., ZILAI J.,1973: Szölöfajtáing. Mezõgazdasági Kiadó, Budapest.
POSPÍŠILOVÁ, D.,1973: Štúdium svetového sortimentu viniča, III. Etapa – Stolové odrody. Výskumný ústav vinohradnícky a vinársky, Bratislava
ROBINSON, J., HARDING, J. VILLAMOZ, J., 20012: Wine Grapes. HarperCollinsPublisher, New York

 

 

 

 

Tags: