Abstrakt

Medzilaboratórne porovnávacie testy spôsobilosti, tzv. „Profi ciency tests“, sú výbornou metódou potvrdenia správnosti meraní v akreditovanom laboratóriu. Programy porovnávacích skúšok medzi jednotlivými akreditovanými laboratóriami sa uskutočňujú na národnej aj medzinárodnej úrovni. Kvalita klasických meraní analytických parametrov vo víne je porovnaná medzi skúšobným laboratóriom analýzy vína na Ústrednom kontrolnom a skúšobnom ústave poľnohospodárskom (ÚKSÚP) a ostatnými zúčastnenými laboratóriami v medzinárodnom teste z roku 2014, organizovanom Labor Vergleichs Untersuchung (LVU)1.

Jarmila Švancarová Laštincová, Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky, Odbor vinohradníctva a vinárstva, Bratislava

Tags: