Abstrakt

V súčasnom období je v záujme Európskej Únie aby všetky laboratóriá zaoberajúce sa analýzou potravín a nápojov, teda aj vína, spĺňali najprísnejšie kritériá vychádzajúce z nariadení EÚ. Keďže je v rámci EÚ voľná zóna obchodu, víno s chráneným označením pôvodu musí byť pred jeho uvedením na trh certifikované. Naše akreditované skúšobné laboratórium analýzy vína v Ústrednom kontrolnom a skúšobnom ústave poľnohospodárskom (ÚKSÚP) v Bratislave, spĺňa kritériá normy ISO 17025:2005. V  článku porovnávame výsledky pri titračných stanoveniach celkovej kyslosti, redukujúcich cukrov a SO2 vo vínach a súčasne  poukazujeme na rozdiely pri klasickej a automatickej titrácii.

Abstract

The aim of this research was to compare results of determination of SO2, sugar and total acidity in real wine samples vintage 2013 (white wines and red wines) by classic and automatic titration. The results shows that both methods could be used for routine analysis. The best agreement was achieved in the determination of total acids in wine.

RNDr. Jarmila Švancarová Laštincová, PhD.,

Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky, Bratislava 

 

Tags: