Zapísať sa do povedomia náročných zákazníkov, získať si ich dôveru a priazeň, si často vyžaduje dlhšie časové obdobie. Vinárske skúšobné laboratórium VIN.LAB, s.r.o. so sídlom v Pezinku sa kvalitou vykonávaných služieb v oblasti skúšania vína, muštov, výrobkov na báze vína, liehovín a nealkoholických nápojov, za vyše roka svojich aktivít zaradilo medzi vyhľadávané a žiadané inštitúcie. Výsledky jeho práce na vysokej profesionálnej úrovni, uspokojujúce široký záber zákazníkov – producentov nápojov – zaručuje nielen jeho vybavenie najmodernejšou laboratórnou technikou, ale aj vysoko kvalifikovaný personál s dlhoročnými skúsenosťami. Súčasné ale aj budúce aktivity Vinárskeho skúšobného laboratória VIN.LAB približujeme našim čitateľom v rozhovore s jeho vedúcou Ing. Zuzanou Guželovou.

Vráťme sa k začiatkom vašej činnosti i k súčasným aktivitám. Ako ich hodnotia využívatelia vašich služieb?

Ako sme už uviedli, naše vinárske skúšobné laboratórium je zamerané na poskytovanie služieb v oblasti skúšania vína, muštov, výrobkov na báze vína, liehovín a nealkoholických nápojov. Bolo založené v novembri 2014 v Pezinku a vo februári 2015 sme získali akreditáciu Slovenskou národnou akreditačnou službou. Zároveň bolo Vinárske skúšobné laboratórium zaradené do Zoznamu laboratórií, ktoré členské štáty určili ako oprávnené vykonávať úradné analýzy v sektore vinohradníctva a vinárstva (uverejnený podľa článku 185d nariadenia Rady (ES) č. 1234/2007 z 22. Októbra 2007).

V laboratóriu pracuje päť skúsených odborníčiek, z toho sú štyri zaradené do procesu akreditácie. O tom, že v našom laboratóriu pracuje vysokokvalifikovaný a erudovaný personál svedčí aj fakt, že k dnešnému dňu neevidujeme žiadnu reklamáciu zo strany zákazníka, ktorému v plnej miere vychádzame v ústrety. Zákazník môže svoju spokojnosť, prípadne nespokojnosť s našimi službami, alebo aj iné pripomienky uviesť v dotazníku „Prieskum potrieb a spokojnosti zákazníka“.

Stretli sme sa v  prvých dňoch tohto roka, kedy ste nuž mohli bilancovať prácu za uplynulé obdobie, pričom ste pripravovali viaceré nové činnosti. Aké zmeny ste zaznamenali v prospech šírky záberu vami poskytovaných služieb pre producentov vína a ďalších nápojov?

Naše skúšobné laboratórium získalo akreditáciu na základné parametre, ktoré sú potrebné pre certifikáciu vína tak, ako to vyžaduje Vinársky zákon. Metódy, ktoré používame sú obsiahnuté predovšetkým v Nariadení EU a STN normách. Všetky tieto metódy máme overované medzilaboratórnymi skúškami spôsobilosti. Na týchto, konajúcich sa na medzinárodnej úrovni, sa zúčastňujeme pravidelne raz ročne. Výsledky všetkých medzilaboratórnych testov, na ktorých sme sa zúčastnili, uvádzame na informačnej tabuli v priestoroch laboratória. Naši zákazníci tak získavajú prehľad o našej spôsobilosti a profesionalite. Okrem toho sa zúčastňujeme aj na porovnávacích testoch s inými akreditovanými laboratóriami, pričom používame aj certifikované referenčné materiály.

Nakoľko používame klasické metódy, ktoré sú presnejšie, ale časovo náročnejšie, rozšírili sme naše technické vybavenie o  ďalšiu destilačnú jednotku Gibertini spolu s alkolyzérom, na stanovenie hustoty, alkoholu a extraktu vína. Zaviedli sme aj metódu stanovenia oxidu siričitého destilačne podľa Franz-Paula, ktorá je vhodná najmä pre ovocné vína. Tieto metódy sú stále v štádiu porovnávania výsledkov, a z tohto dôvodu sú zaradené medzi neakreditované.

Ste akreditované laboratórium uskutočňujúce klasické analytické meranie parametrov pre certifikované vína. Vinárom však poskytujete aj ďalšie služby. Mohli by ste nám ich priblížiť?

Okrem týchto analýz vykonávame aj skúšky, ktoré nie sú zaradené medzi akreditované, ale ktoré sú pre vinárov rovnako dôležité. Ide o skúšky ako napr. stanovenie polyfenolov, asimilovateľného dusíka, organických kyselín, stanovenie oxidu siričitého destilačnou metódou, bielkovinová stabilita vína. Okrem fyzikálno-chemických skúšok vykonávame aj mikrobiologické skúšanie vína a vinárskych produktov – stanovenie počtu kvasiniek a plesní, celkový počet mezofilov. Vykonávame však aj mikrobiologickú kontrolu technologického zariadenia pomocou oterových tyčiniek.

Komplexnejšie poskytovanie služieb si dozaista vyžadujú aj nové technologické vybavenia vášho akreditovaného laboratória Aké máte novinky v tejto oblasti? Aby sme vedeli zákazníkovi poskytnúť správny výsledok v čo najkratšom čase, rozširujeme aj naše technické vybavenie. Ako som už uviedla, kúpili sme ďalšiu destilačnú jednotku Gibertini spolu s  alkolyzérom. V  súčasnosti pracujeme na uvedení prípravkov na ošetrenie a stabilizáciu vína.

Ste úspešne zapísaný v povedomí vinárskej verejnosti. O čo mali producenti z ponuky vašich služieb doteraz najväčší záujem?

Zo strany zákazníka sme doteraz zaznamenali najväčší záujem o  celkovú analýzu vína, tak pre vína bez zemepisného označenia, ako aj pre vína, ktoré podliehajú certifikácii. O niečo menší záujem bol o mikrobiologickú kontrolu nafľašovaného vína, aj keď by bolo potrebné, podľa môjho názoru, túto kontrolu zintenzívniť. Narastá však počet zákazníkov, ktorí žiadajú mikrobiologickú kontrolu technologického vybavenia a rozbor pre ovocné vína.

Po  priaznivej bilancii pôsobenia vášho laboratória sa zamerajme na budúcnosť. S akými službami môžu vaši súčasní i potencionálni zákazníci rátať?

Je našim prvoradým cieľom aj naďalej vychádzať čo najviac v ústrety našim zákazníkom k ich maximálnej spokojnosti. Preto z mimo laboratórnej činnosti ponúkame aj predaj roztokov na stanovenie niektorých parametrov, rovnako aj predaj laboratórneho skla a pomocného materiálu. Pripravujeme širokú ponuku prípravkov na ošetrenie a stabilizáciu vína. Do portfólia našich služieb pribudne tiež poskytovanie poradenstva vo vinárskej oblasti, ale aj zabezpečovanie predaja filtračných materiálov, korkových zátok a ďalších materiálov súvisiacich s výrobou a zvyšujúcich kvalitu produkovaných nápojov.

Ďakujem za rozhovor Zdenka Šuranská

Tags: