05. 04. 16

20 rokov činnosti Združenia malokarpatská vínna cesta Vidiecka turistika si zaslúži podporu

Vo výstavných priestoroch Incheba Expo v Bratislave sa v januára t.r. konal už 22. ročník výstavy cestovného ruchu ITF SLOVAKIATOUR. Výstava cestovného ruchu (CR) umožnila návštevníkom získať informácie o tohtoročných  ponukách cestovných kancelárií a službách CR v jednotlivých regiónoch Slovenska a v zahraničí. Pri tejto príležitosti sme požiadali Františka Macha, zakladateľa Združenia Malokarpatská vinná cesta (ZMVC) z Neziskovej organizácie rozvoja vidieckej turistiky v Modre o krátky rozhovor.

Za rozhovor ďakuje Rudolf Haspra

Foto: F. Mach

Tags:

19. 01. 16

Model putovania za vínom v Tekovskom vinohradníckom rajóne

Vo väčšine krajín Európy zaznamenávame v treťom tisícročí významný pokles spotreby vína. Výnimkou a príkladom sú Česká republika, Rakúsko a Slovinsko. Objektívnym dôvodom obmedzovania konzumu vína je motorizácia, uponáhľaný životný štýl, či alternatívna ponuka. S poklesom spotreby však úmerne neklesajú plochy viníc. V Európe sa preto zavádzajú čoraz prísnejšie regulácie trhu, predovšetkým cez výsadbové práva. Je nevyhnutné nájsť nové cesty na zvýšenie atraktivity konzumu vína. Najperspektívnejšou cestou podpory spotreby vína je propagácia zdravotných aspektov jeho umiernenej konzumácie, zážitková enogastronómia a vínna turistika.

Ing. Štefan Ailer, PhD., Klaudia Britková, Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre

Tags:

22. 11. 12

V?nna turistika

E?te doned?vna sme o nej takmer nevedeli a zrazu je tu a v?etci o nej hovoria. ?o sp?sobilo tak? obrovsk? z?ujem o tento (zdanlivo) nov? fenom?n, v ktorom sa prel?naj? dva svety: vin?rsky a turistick??

Ing. Edita ?ur?ov?

Tags:

24. 10. 11

Agroturistika vo vinohradníckych regiónoch

Vinohradnícka výroba na Slovensku má bohatú tradíciu. Ešte na začiatku 90. rokov bolo na Slovensku viac ako 30 tisíc ha rodiacich vinohradov. Dnes je výmera intenzívne obrábaných a rodiacich vinohradov len okolo 10 tisíc ha, čo je približne tretina pôvodnej výmery. Pod pokles plôch vinohradov sa podpísal nezáujem o stratovú výrobu, pretože sa neprijali opatrenia na podporu rozvoja tohto tradičného odvetvia výroby na Slovensku. Ďalšou príčinou je rast cien vstupov do výroby, najmä prípravkov na ochranu viniča, pohonných hmôt, techniky i ľudskej práce. Umožnil sa dovoz zahraničných dotovaných produktov, ktorý postupne likvidoval domácich výrobcov. Chýbali aj investičné zdroje, ktoré napríklad v Českej republike zabezpečili nárast výmery vinohradov z 10 tisíc na súčasných 20 tisíc ha. Pri vstupe Slovenska do EÚ sme mali stanovenú kvótu približne 22 tisíc ha vinohradov.

Tags: