Medzinárodné medzilaboratórne testy spôsobilosti sú výbornou metódou potvrdenia správnosti meraní v akreditovanom laboratóriu. Akreditačné orgány preto k procesu uznania certifi kácie, resp. akreditácie, vyžadujú úspešnosť v medzinárodných testoch spôsobilosti (norma ISO/IEC 17025:2005). Programy medzilaboratórnych porovnávaní skúšok (meraní v laboratóriu) sa uskutočň

Tags: