26. 10. 16

Vinárske skúšobné laboratórium synonymum vysokej profesionality

Zapísať sa do povedomia náročných zákazníkov, získať si ich dôveru a priazeň, si často vyžaduje dlhšie časové obdobie. Vinárske skúšobné laboratórium VIN.LAB, s.r.o. so sídlom v Pezinku sa kvalitou vykonávaných služieb v oblasti skúšania vína, muštov, výrobkov na báze vína, liehovín a nealkoholických nápojov, za vyše roka svojich aktivít zaradilo medzi vyhľadávané a žiadané inštitúcie. Výsledky jeho práce na vysokej profesionálnej úrovni, uspokojujúce široký záber zákazníkov – producentov nápojov – zaručuje nielen jeho vybavenie najmodernejšou laboratórnou technikou, ale aj vysoko kvalifikovaný personál s dlhoročnými skúsenosťami. Súčasné ale aj budúce aktivity Vinárskeho skúšobného laboratória VIN.LAB približujeme našim čitateľom v rozhovore s jeho vedúcou Ing. Zuzanou Guželovou.

Tags:

23. 09. 16

Medzilaboratórne porovnávacie skúšky v analýze vína

Abstrakt

Medzilaboratórne porovnávacie testy spôsobilosti, tzv. „Profi ciency tests“, sú výbornou metódou potvrdenia správnosti meraní v akreditovanom laboratóriu. Programy porovnávacích skúšok medzi jednotlivými akreditovanými laboratóriami sa uskutočňujú na národnej aj medzinárodnej úrovni. Kvalita klasických meraní analytických parametrov vo víne je porovnaná medzi skúšobným laboratóriom analýzy vína na Ústrednom kontrolnom a skúšobnom ústave poľnohospodárskom (ÚKSÚP) a ostatnými zúčastnenými laboratóriami v medzinárodnom teste z roku 2014, organizovanom Labor Vergleichs Untersuchung (LVU)1.

Jarmila Švancarová Laštincová, Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky, Odbor vinohradníctva a vinárstva, Bratislava

Tags:

20. 05. 16

Titračné stanovenie niektorých parametrov vo víne

Abstrakt

V súčasnom období je v záujme Európskej Únie aby všetky laboratóriá zaoberajúce sa analýzou potravín a nápojov, teda aj vína, spĺňali najprísnejšie kritériá vychádzajúce z nariadení EÚ. Keďže je v rámci EÚ voľná zóna obchodu, víno s chráneným označením pôvodu musí byť pred jeho uvedením na trh certifikované. Naše akreditované skúšobné laboratórium analýzy vína v Ústrednom kontrolnom a skúšobnom ústave poľnohospodárskom (ÚKSÚP) v Bratislave, spĺňa kritériá normy ISO 17025:2005. V  článku porovnávame výsledky pri titračných stanoveniach celkovej kyslosti, redukujúcich cukrov a SO2 vo vínach a súčasne  poukazujeme na rozdiely pri klasickej a automatickej titrácii.

Abstract

The aim of this research was to compare results of determination of SO2, sugar and total acidity in real wine samples vintage 2013 (white wines and red wines) by classic and automatic titration. The results shows that both methods could be used for routine analysis. The best agreement was achieved in the determination of total acids in wine.

RNDr. Jarmila Švancarová Laštincová, PhD.,

Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky, Bratislava 

 

Tags:

20. 07. 09

Rýchle stanovenie ťažkých kovov vo víne elektrochemickou metódou

Kadmium, olovo a meď sú dobre známe ťažké kovy, ktoré môžu byť pri vysokých dávkach toxické. Preto je veľmi dôležité sledovať ich obsah vo vinárskych produktoch. Obsah kovov v mušte je kópiou kovov nachádzajúcich sa v pôde, v ktorej sa hrozno dopestovalo. Bolo dokázané, že 21 — 50 % ťažkých kovov sa nachádza v stopke hrozna, 23 — 32 % v šupkách , 7 — 7,7 % v semenách a 18 — 38 % v dužine hrozna (1—2). Slovenské vína z pohľadu príslušnosti k vinohradníckemu regiónu (chránenému zemepisnému označeniu) a pôvodu hrozna (chránené označenie pôvodu) sú iné ako dovážané vína či už z EÚ alebo tretích krajín. Preto niektoré ťažké kovy (Cd, Cu, Cr, Sr, Ba, Ca, Mg, Rb and V) môžu byť tzv. markermi originality vína (3). Koncentrácia kadmia, olova a medi je často stanovovaná metódou atómovej absorpčnej spektrofotometrie (AAS), dobré výsledky však poskytuje aj elektrochemická metóda rozpúšťacej chronopotenciometrie (4). V tejto práci sme sa zamerali na stanovenie ťažkých kovov Cd, Pb a Cu metódou prietokovej coulometrie v mušte aj vo víne a výsledky sme porovnali.

J. Laštincová, 1 Ľ. Pospíšilová, 2 D. Kövérová1, Ústredný kontrolný a skúšobný ústav
poľnohospodársky Bratislava1, Mendelova zemedelská univerzita, Agronomická fakulta Brno2

Tags: