Denné motýle sú pre monitoring biodiverzity mimoriadne vhodnou skupinou hmyzu. Približne 170 druhov, ktoré sa dnes na území SR vyskytujú, sú dostatočne druhovo bohatou skupinou. Podstatná väčšina sú druhy citlivejšie na kvalitu stanovišťa s pomerne vysokou bioindikačnou hodnotou. Ďalšie prednosti tejto skupiny hmyzu je skutočnosť, že ide o relatívne dobre tak taxonomicky, ako aj ekologicky preskúmanú skupinu. Významná je aj skutočnosť, že väčšinu druhov skúsený špecialista spoľahlivo determinuje aj v teréne bez toho, že by musel pozorované jedince usmrtiť alebo akokoľvek inak poškodiť. 

Tags: