25. 04. 14

Hodnotenie a certifikácia vína vo vinárskom roku 2012/2013

Certifikáciu vína s chráneným zemepisným označením (CHZO) a s chráneným označením pôvodu (CHOP) pred uvedením na trh vykonáva Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave (ÚKSÚP), podľa zákona č. 313/2009 Z.z. o vinohradníctve a vinárstve a jeho vykonávacej vyhlášky č.350/2009 Z. z. v platnom znení. ÚKSÚP zároveň prideľuje Štátne kontrolné čísla (ŠKČ) na vína s chráneným označením pôvodu. 

RNDr. Jarmila Laštincová, PhD., Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky Bratislava 

Tags:

15. 01. 13

Hodnotenie a certifik?cia v?na vo vin?rskom roku 2011/2012

RNDr. Jarmila La?tincov?, PhD., ?stredn? kontroln? a sk??obn? ?stav po?nohospod?rsky Bratislava

Certifik?ciu v?na s chr?nen?m zemepisn?m ozna?en?m (CHZO) a s chr?nen?m ozna?en?m p?vodu (CHOP) pred uveden?m na trh vykon?va ?stredn? kontroln? a sk??obn? ?stav po?nohospod?rsky v Bratislave (?KS?P) pod?a z?kona ?. 313/2009 Z.z. o vinohradn?ctve a vin?rstve a jeho vykon?vacej vyhl??ky ?.350/2009 Z.z. v platnom znen?. ?KS?P z?rove? pride?uje na v?na s chr?nen?m ozna?en?m p?vodu ?t?tne kontroln? ??sla (?K?).

Tags:

18. 11. 10

Certifikované víno vo vinárskom roku 2009/2010

Podľa zákona č. 313/2009 Z.z. a jeho vyhlášok v platnom znení, vína pred uvedením na trh certifi kuje Ústredný kontrolný a skúšobný ústavu poľnohospodársky v Bratislave (ÚKSÚP) a vínam, ktoré spÄşň

Tags: