07. 03. 13

?pal a sp?la vini?a ohrozuj? vinohrady

Ing. Ga?par Vanek, CSc.?Poruchy vini?a sp?soben? slne?n?m ?iaren?m prin??aj? probl?my, s ktor?mi je potrebn? r?ta?. Na ochranu strapcov mus?me vedome usmerni? agrotechniku, a to spo?iatku na ich otu?ovanie, nesk?r na ich ochranu pred priamym slne?n?m ?iaren?m. M? to by? s??as?ou zelen?ch pr?c, najm? z?sahov v uv??en?ch term?noch a premyslen?ch sp?sobov odstra?ovania listov a z?listkov v oblasti strapcov. (more…)

Tags:

08. 11. 12

Patog?ny a hniloby ohrozuj?ce kvalitu neskor?ch zberov a v?berov Choroby a poruchy podporuj?ce hnilobn? procesy

Ing. Ga?par Vanek, CSc.
Podmienkou kvalitn?ch v?n z neskor?ch zberov je zdrav? hrozno (obr. 1A). Prijate?n? je iba u??achtil? forma Botrytis cinerea, ktor? m??e vytv?ra? cib?by. Ak sme robili v tomto roku spr?vnu a v?asn? ochranu proti chorob?m, ?kodcom a r?znym poruch?m, je predpoklad, ?e hrozno bude zdrav? aj po jeho ponechan? na kroch do konca novembra, alebo e?te dlh?ie ? na ?adov? zber. Pri n?zkych teplot?ch nemaj? patog?ny, epifyti ve?mi priazniv? podmienky na infekciu a na v?voj hnilobn?ch patog?nov. Preto je mo?n? ponecha? zdrav? hrozno na kroch aj po opadnut? listov. In? je situ?cia, ke? v tomto obdob?, teda v priebehu septembra u? bolo a aj v novembri je hrozno napadnut? r?znymi hubov?mi patog?nmi. Tak?to chor? hrozno by sme nemali ponecha? na neskor? zbery, preto?e sa hniloby bud? e?te roz?irova? a hrozno u? nebude vhodn? na v?robu kvalitn?ho v?na (obr. 1B). (more…)

Tags:

05. 10. 11

Diagnóza chradnutia a predčasného hynutia krov viniča

Ing. Gašpar Vanek, CSc.

Pestovanie viniča prechádzalo od 50-tych rokov minulého storočia veľkými zmenami —zmeny vo vlastníctve vinohradov, oddelenie hospodára od svojho vinohradu. Tendencia vytvárať veľké súvislé plochy vysadené viničom, ale plochy bez medzí s výskytom iných rastlín, s remízkami, znamenali silné zásahy do prirodzených agroekosystémov viničných teritórií. Následkom toho nastalo ochudobnenie vinohradníckej kultúrnej krajiny o biologickú mnohotvárnosť. V posledných desaťročiach to vytvorilo ekologické podmienky pre masové infekcie, pre opakované možnosti častého epidemického výskytu a škodlivosti patogénov. Kombinácia straty ekologickej rovnováhy viniča a pôsobenie rôznych patogénov spôsobuje o.i. predčasné hynutia krov. Vo vinohradoch nastáva jav, ktorý si menej často všímame a uvedomujeme — je to trvalé chradnutie, degenerácia krov viniča.

Tags:

03. 09. 11

Virózy viniča

II. časť

Ing. Gašpar Vanek, CSc.

Nadväzujem na I. časť príspevku na uvedenú tému, kde sme spomenuli nepriaznivý stav komplexu našich zariadení, ktoré by mali zabezpečiť kvalitný zdravotný stav sadeníc a mladých výsadieb. Opísali sme, najmä z hľadiska vizuálnej diagnózy, aj najškodlivejšie virózy. Popis vizuálnych príznakov viróz by vinohradníkom mal pomôcť, aby príznaky na kroch objavili a identifikovali ich. Následne prizvali do vinohradu na konzultáciu odborníkov na definitívne stanovenie diagnózy. Cieľom druhej časti príspevku je poukázať na zmysel boja proti virózam, na škodlivosť viróz a na súčasné možnosti diagnózy a ochranu proti virózam.

Tags:

15. 06. 11

Virózy viniča I. časť

Ing. Gašpar Vanek, CSc.

O virózach viniča a im podobných ochoreniach sa v poslednom desaťročí u nás dostatočne nehovorilo, teda sa aj pomenej robilo voči ich výskytom a škodlivosti vo vinohradoch. Pokrok vedy a technické možnosti vo svete umožň

Tags:

30. 11. 09

Hromadná degradácia a následné hynutie krov v mladých výsadbách

V ostatných približne 10—15 rokoch sa objavil nebezpečný fenomén — hromadná nezvratná degradácia a hynutie mladých výsadieb viniča. Stretávame sa s tým každý rok, pričom ide o veľké plochy, o zničenie obrovských investícií. Často sa vzniknutá situácia nezverejň

Tags: