02. 03. 13

Medailov? ?atva na?ich v?n na MUN-DUS 2013

Medzin?rodn? konkurz v?n MUN-DUS 2013, ktor? sa konal 13. apr?la t.r. v Hoteli THERMA v Dunajskej Strede, si op?? vysl??il pr?vlastok ?spe?n?. Organiz?torom s??a?e ? BAREX s.r.o., konate? spolo?nosti J?lius Bartalos, predseda organiza?n?ho v?boru, Eur?psky vin?rsky rytiersky stav a Mestsk? ?rad v Dunajskej Strede ? sa na? podarilo s?stredi? 752 s??a?n?ch vzoriek v?na, ktor? hodnotilo 90 degust?torov z 9 kraj?n sveta.

Tags:

01. 03. 13

Prv? celoslovensk? vin?rska v?stava

Po prv? kr?t v novodobej hist?rii Slovenska sa na jednom mieste stretlo takmer sto vin?rstiev zo v?etk?ch regi?nov Slovenska, aby prezentovali svoje v?na pred hodnotite?mi a ??astn?kmi Concours Mondial de Bruxelles, ktor? sa konal s??asne v priestoroch v?staviska Incheba Expo, ako aj pred laickou verejnos?ou. Tej sa otvorili dvere v piatok o desiatej a t?, ?o mali vstupenky na dva dni, si mohli dopria? v?na zo v?etk?ch regi?nov Slovenska a hlavne stretnutia s ich tvorcami.

Tags:

27. 01. 12

Bo?sk? ?erven?

Nadpis je v plur?li, pr?spevok tak bude o mno?ine ?erven?ch. Nie ve?kej, sk?r malej, av?ak ve?mi v?znamnej. Takej v?znamnej a vz?cnej, ?e som jej dal bo?sk? pr?vlastok. Ak sa r?ham, prep??te. ?Bo?sk?? je v?ak na za?iatku nadpisu i vety, nu? a tam ve?k? ?B? jednoducho patr?. Vo vete v?ak budem pou??va? mal? ?b??.

Tags:

01. 10. 10

MUNDUS vini 2010

V malom vinárskom mestečku Neustadt an der Weinstrasse sa 26. — 29. augusta t.r už po desiaty krát konala veľkolepá, medzinárodná degustácia vín MUNDUS vini. Dvestošesťdesiat degustátorov, medzi ktorými boli aj dvaja zo Slovenska, v dvoch turnusoch hodnotilo 5800 vín zo 42 krajín sveta.

Tags:

01. 06. 10

GRINAVSKÍ HROZEN 2010 prezentoval prírodné vína

Pod týmto názvom Grinavský hrozen sa konal v poradí už štvrtý ročník miestnej degustácie vín. V sobotu 10. apríla t.r. v priestoroch jubilujúcej Zň  (50.výročie vzniku) sa stretli milovníci malokarpatských vín. Tak ako po minule roky aj tentoraz mali možnosť ochutnať vína dorobené len v chotári Grinavy, tejto starobylej vinárskej lokality.

Jozef Baďurík, Grinava – Bratislava

Tags:

15. 05. 10

Víno a móda po prvý krát spolu

Krásne ženy a rýchle autá vraj patria k sebe. My sme však 16. apríla t.r. autá radšej nechali doma a vymenili ich za lahodné vína. Agentúra BellDuett v spolupráci s mestom Lučenec organizovala prvý ročník akcie Fashion and Wine gallery — módnu prehliadku spojenú s degustáciou vín. Myšlienka bola prebudiť zmysly zo zimnej melanchólie. A tak sme v prvej časti, pri módnej prehliadke pôsobili na zrak a v druhej časti — pri degustácii vín a syrov, na chute našich hostí.

Tags:

12. 12. 09

Svätomartinské vína očarili mladosťou

V znamení troch jedenástok sa niesla degustácia vín z tohtoročnej úrody hrozna vo vinohradov v Čechách a na Morave. Presne o 11 hodine 11.11. t.r. sa na Hlavnom námestí v Bratislave, pod záštitou primátora mesta Andreja Ďurkovského, slávnostne otvorili prvé fľaše Svätomartinského vína. Aj keď počasie nebolo v tento významný deň

Tags: