15. 07. 16

Spoločnosť WINE CENTRUM a ACIT – dodávatelia produktov LAFFORT na Slovensku

V priestoroch spoločnosti Mrva & Stanko sa v júni t.r. zišli slovenskí producenti vína na odbornom seminári, zameranom na moderné technológie uplatňované pri výrobe vína z produkcie LAFFORT, spojeným z prezentáciou spoločnosti, zohrávajúcej vedúcu úlohu vo výskume a vývoji enologických prípravkov. Zorganizoval ho obchodný riaditeľ spoločnosti WINE CENTRUM Ing. Dávid Cíferský a konateľ spoločnosti ACIT Ing. Peter Michalík.

– zš –

Foto autor a WINE CENTRUM

 

Tags:

23. 05. 14

Moderná technológia aj v malovýrobných podmienkach

V príspevku chcem v krátkosti odpovedať na často sa vyskytujúcu otázku našich čitateľov: ako možno v jednoduchých podmienkach vyrábať vína v zmysle zásad modernej vinárskej technológie.

Vo všeobecnosti možno konštatovať, že rozmach moderných postupov výroby vína, ktorý zaradil slovenskú profesionálnu vinársku výrobu do stredoeurópskej špičky — svedčí o tom aj nedávny mimoriadny úspech našich vín v už dobre známej česko-slovenskej vinárskej lige, v ktorej slovenské vína „prevalcovali“ české v pomere 3 : 0 — neobišiel ani sféru tzv. hobby-vinárov. A čo je obzvlášť potešiteľné — laickí vinári sa v kvalite svojich produktov z roka na rok zlepšujú. (more…)

23. 03. 10

Partnerskou spoluprácou k zlepšeniu biodiverzity a ochrany životného prostredia

Občianske združenie Zväz integrovanej produkcie hrozna a vína (IPROVIN Slovakia) a občianske združenie Svaz integrované a ekologické produkce hroznu a vína (EKOVIN) sú riešiteľmi projektu s názvom: VINOENVI — ekologické vinohradníctvo a biodiverzita. Projekt je spolufi nancovaný z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja, a z prostriedkov štátneho rozpočtu SR. Základné údaje o projekte:

Ing. Ľubomíra Kakalíkova, PhD, IPROVIN Slovakia

Tags: