28. 04. 20

Templářské sklepy Čejkovice – jediné vinařské družstvo v ČR

Politické změny způsobily, že se v roce 1990 Velkovýkrmny – oborový podnik rozpadly na původní hospodářské jednotky. Státní statek Hodonín přebral na krátkou dobu Sklepní hospodářství v Čejkovicích. V průběhu roku 1991 odhlasovalo Federální shromáždění České a Slovenské federativní Republiky privatizační Zákon č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby, a později také Zákon o restitucích č. 229/1991 Sb.

Tags:

24. 01. 20

Od založenia vinohradu k analýze vín v 19. storočí

Vinohradnícka prax sa do 80. rokov 19. storočia veľmi nemenila. Až epidemické ochorenia viniča hroznorodého zapríčinili, že pestovateľská technológia sa postupne inovovala a prispôsobovala novým podmienkam. Pokým európske vinohradníctvo invazívne nezasiahla fyloxéra, vo vinohradoch pretrvalo kultivovanie tradičného variabilného genofondu odrôd viniča. Pretože na pravokorenný ušľachtilý vinič pôsobila voška dovlečená z amerického kontinentu likvidačne, mnohé staré európske odrody viniča z vinohradov celkom vymizli.

Tags:

27. 12. 19

Prečo sa mesto pod Malými Karpatami nazýva Modra hlavné mesto vína

28. októbra sme si pripomenuli 101. výročie vzniku spoločného štátu Čechov a Slovákov – Československej republiky. V prvých rokoch spoločného štátu prichádzali odborníci z Čiech na Slovensko, do Modry, pomôcť rozbehnúť školstvo a hospodárstvo agrárnej krajiny. Začiatkom októbra si poľnohospodárska ekonomická veda na Slovensku pripomenula 100 rokov od vzniku Výskumného ústavu ekonomiky poľnohospodárstva a potravinárstva (VÚEPP) v Bratislave. Historický predchodca súčasného ústavu bola pobočka Poľnohospodárskeho ústavu účtovnícko-spravovedného v Prahe, ktorá vznikla vo Svätom Jure. Za existencie VÚEPP v Bratislave sa podarilo z agrárnej krajiny Slovenska vybudovať koncom osemdesiatych rokov vyspelé moderné poľnohospodárstvo a sebestačné potravinárstvo, ktoré nám obdivovala západná Európa. Jubilujúci VÚEPP v Bratislave v deň osláv stého výročia – 17. októbra usporiadal aj vedeckú konferenciu pod názvom „Konkurencieschopnosť slovenského poľnohospodárstva a potravinárstva,“ na ktorej vystúpili domáci i zahraniční odborníci. Ministerka pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Ing. Gabriela Matečná odovzdala VÚEPP v Bratislave a viacerým jeho pracovníkom vyznamenania za rozvoj vedy a výskumu v agropotravinárskom sektore.

Tags:

24. 10. 19

V letošním roce uplyne pět let od úmrtí Ing. Antonína Mušky (1934-2014). Toto výročí je příležitostí seznámit se s historií a současností využití jeho metod prognózy a signalizace hospodářsky významného výskytu některých škodlivých činitelů polních plodin a trvalých kultur.

Tags:

20. 10. 19

Templářské sklepy Čejkovice – jediné vinařské družstvo v ČR – Časť 2.

Existence vinařských družstev na Moravě, byť i dobře prosperujících, koncem roku 1952 končila. Počátkem roku 1953 z nich vznikly „Slovácké vinařské závody se sídlem v Bzenci“, které se staly součástí Vinařského trastu v Praze. Celý trast řídilo přímo Ministerstvo zemědělství. Zestátnění Vinařského družstva v Čejkovicích těžce nesli čejkovičtí vinaři, mezi nimi i místní farář Václav Skalník, který stál u zrodu družstva v roce 1936.

Tags:

31. 05. 19

Templářske sklepy Čejkovice – jedniné vinářske družstvo v ČR

Řekneme-li ještě i dnes, 30 let od zásadních změn v naší společnosti, něco o družstevním vlastnictví, vybaví se zvláště nám, pamětníkům zemědělské historie, JZD (jednotné zemědělské družstvo) a všechny peripetie, spojené především se zakládáním zemědělských družstev po „Vítězném únoru v roce 1948“ a dál. Nepřekonatelným problémem JZD i přesto, že mnohá dosáhla v průběhu existence dobrých výsledků v zemědělské produkci, jakož i zlepšení výrobních podmínek pro družstevníky, bylo družstevní vlastnictví půdy, jakožto primárního výrobního prostředku. Proto také během transformace JZD v devadesátých letech minulého století se většina družstev rozpadla a jenom ojediněle vznikly v původních zemědělských areálech akciové společnosti, které ovšem také hospodaří na pronajaté půdě.

Tags:

06. 04. 18

Víno v prameňoch

Na otázku, odkedy sa na našom území pije víno a pestuje vinič, nie je vôbec jednoduché odpovedať. Koncom minulého storočia historik František Kalesný prezentoval názor, že vinič sa na území Malých Karpát pestoval už v staršej dobe železnej (halštatská doba). Svoje tvrdenia odvodzoval najmä z výskumov archeológa Mikuláša Dušeka, ktorý začiatkom 60. rokov 20. storočia uskutočnil archeologické vykopávky na vrchu Molpír pri Smoleniciach. Tu sa rozprestieralo rozsiahle hradisko, vybudované spoločnosťou ľudí – nositeľov kalenderberskej kultúry. Dušek okrem iných predmetov objavil osem nožov, ktoré charakterizoval ako vinohradnícke, a hlinenú nádobu, ktorá mala slúžiť na uchovávanie vína. Datoval ich do 7. – 6. storočia pred n. l. Tieto tvrdenia však musíme považovať za nepodložené, pretože od vykopávok na Molpíre archeológovia nepotvrdili výskyt vinohradníckych nástrojov z uvedeného obdobia na našom území.

Tags:

20. 11. 17

Úsilie slovenských vinohradníkov a vinárov pri zakladaní zväzu a družstva

Snahy o spoluprácu a zjednotenie vinárov a vinohradníkov v novovzniknutej ČSR existovali už v roku 1919. Dôležitou oblasťou bola v tom čase ochrana domáceho vinárstva, ktorá mala spočívať v uprednostňovaní domáceho vína na trhu, ktorého kvalita (najmä slovenského) bola roky spochybňovaná. Cieľom bolo zabrániť dovozu zahraničného vína s nízkym clom a vysokým dovozným kontingentom.

Tags:

24. 07. 17

Stretnutie po šiestich desaťročiach

Za  krásneho počasia, napriek tomu, že bolo Medarda, sme sa 8. júna t.r., my maturanti Strednej PTŠ vinohradnícko-ovocinárskej v Modre z roku 1957, stretli po šesťdesiatich rokoch. Už po devätnásty krát sme si pripomenuli tento „vstup do života“.

Tags:

22. 07. 17

Rizling vlašský – odroda, ktorá spája národy

Priblížiť čitateľom Vínny festival Rizlingu vlašského, ktorý sa už siedmy rok koná v obci Svätý Peter v komárňanskom okrese a už nadobudol medzinárodný charakter, sa nedá bez nahliadnutia do histórie. Napokon, Spolok vinárov svätého Urbana vo Svätom Petre ju vo výpravnom katalógu návštevníkom sprostredkúva v troch jazykoch – v slovenčine, maďarčine i v nemčine. Tak, ako sa v Karpatskej kotline patrí. Veď ako zdôraznil vo svojom príhovore významný vinár Ing. Kaczor Kálmán z Maďaska, predseda jednej z degustačných komisii, Rizling vlašský – odroda, ktorú nám vinári z ostatných svetadieloch závidia – je mierotvornou odrodou. Zotiera hranice, spája národy žijúce v tejto kotline a vysiela posolstvo do budúcna – žiť v susedskej harmónii.

Tags: