25. 07. 16

Blahoželáme Ing. Onrejovi Cellengovi

V máji oslávil 60-tku náš dlhoročný kolega, výrobný riaditeľ, technológ, Ing. Ondrej Celleng, zo spoločnosti  MOVINO, Veľký Krtíš. Vo svojom pracovnom živote dosiahol významné profesné pozície, ale nie je mojou snahou, menovať ich. To urobia iní. 

Bea Hrušková

Tags:

14. 05. 16

Škody spôsobené jarnými mrazmi

Zväz vinohradníkov a vinárov Slovenska, v súvislosti so škodami spôsobenými jarnými mrazmi v 17. týždni t.r., vydal 2. mája tlačovú správu. 

Tags:

20. 02. 16

Ocenené vína na Danubius Gastro

Na 23. medzinárodnom veľtrhu Danubius Gastro, Exposhop a Gastropack, konajúceho posledné štyri januárové dni t.r., pod záštitou Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR a ďalších odborných partnerov, sa prezentovala ucelená ponuka pre gastronómiu, hotelierstvo, cestovný ruch a ďalšie oblasti.

-zš-
Foto Zdenka Šuranská

Tags:

15. 02. 16

V Modre sa stretli spisovatelia s vinármi

Pri príležitosti 200. výročia narodenia Ľudovíta Štúra sa v Modre – hlavnom meste vína– konali viaceré celoštátne podujatia. Patrilo medzi ne aj slávnostné zasadnutie Predsedníctva Spolku slovenských spisovateľov (SSS). Rokovanie viedol jej predseda Miroslav Bielik. Medzi prítomnými bol aj poslanec Jozef Mikloško.

MATIK Modra
Foto František Mach

Tags:

20. 05. 14

47. Valtické vinné trhy

Za účasti 35 zástupců médií se 9. května uskutečnila tisková konference k 47. Valtických vinných trhů (VVT) a k problematice vinařství v ČR. Tradičně se pak otevřel 47. ročník VVT chorál zpěvných vinařů „Vinohrady, vinohrady“.  Po slavnostním projevu předsedy Společnosti VVT Ing. Marka Šťastného byly předány medaile a diplomy i zvláštní ocenění – poháry úspěšným vinařům – a čtyři stovky vinařů a pozvaných hostů mohlo degustovat z 885 shromážděných vzorků vín. Pak se již nahrnuli dovnitř dosud venku vyčkávající návštěvníci a v hojném počtu zaplnili uvolněnou Jízdárnu. 

 

Tags:

19. 04. 14

Blahoželáme jubilantovi

Ing. Vladimír Sodoma z Modry oslávil tretieho marca t.r. svoje sedemdesiate narodeniny. Jubilant patrí do generácie poľnohospodárov, ktorá sa podieľala na budovaní modernej poľnohospodárskej veľkovýroby v bývalom Československu . Vo svojej profesionálnej kariére prešiel všetkými pozíciami v poľnohospodárskej prvovýrobe, až po centrálne štátne inštitúcie. 

Ing. František Mach CSc., Čestný prezident SZVTA

Foto autor, Zdenka Šuranská

 

Tags:

16. 02. 14

Príklady hodné nasledovania

Slovenskí vinohradníci a vinári sa v decembri m.r. zišli v Strednej vinársko-ovocinárskej škole v Modre na odbornej konferencii, ktorú tentoraz poriadali oba profesionálne zväzy – Zväz vinohradníkov Slovenska a Zväz výrobcov hrozna a vína na Slovensku. Pertraktované témy: „ Odroda a apelácia, osobitné prístupy v technológii výroby vína v oblastiach s chráneným označením pôvodu; Apelačné systémy v krajinách európskej únie“, ale aj prítomnosť prednášateľov zo susedných krajín, v ktorých je apelačný systém úspešne zavedený, vyvolali veľký záujem a bohatú účasť odborníkov. 

Zdenka Šuranská, Foto Tibor Vittek

Tags:

30. 03. 13

V. ročník Vienále Topoľčianky sa tešil záujmu vinárov

Koncom marca sa strechy zámku v Topoľčiankach a jeho rozsiahly park nečakane zahalili do bielej snehovej prikrývky. Pohľad na areál vyvolával asociáciu rozprávky „ Tri oriešky pre Popolušku“. Opatrne, aby sa nepošmykli, však po kamennom chodníku do zámku nevchádzali princezné, ani Popolušky, ale dámy vedomé si svojej profesionálnej úrovne z odboru vinohradníctva a vinárstva — agronómky, enologičky, somelierky, obchodníčky s vínom, laborantky a vinárske publicistky. V krásnom historickom prostredí zámku sa po piaty raz stretávali degustátorky vína už na tradičnom Vienále Topoľčianky, aby vybrali víťaza spomedzi prihlásených vín do súťaže, ktorá je svojho druhu na Slovensku jedinečná.

Tags:

26. 03. 13

Vin?rsky Izmir ? diskusia o bezpe?nosti a zdrav?

V tureckom meste Izmir sa 18. ? 22. j?na 2012 konal svetov? kongres OIV. V sekcii venovanej bezpe?nosti a zdraviu bolo prezentovan?ch 9 odborn?ch predn??ok a tri kr?tke prezent?cie. Pr?spevky boli venovan? rezidu?m pestic?dov a alerg?nov vo v?ne, striedmej konzum?cii v?na ako potenci?lnej s??asti zdrav?ho ?ivotn?ho ?t?lu konzumentov, ?i bezpe?nosti produkcie indick?ho hrozna a v?na. Nieko?ko pr?spevkov bolo venovan?ch potenci?lnemu ??inku polyfenolov ?erven?ch v?n proti tromb?ze a antioxida?nej kapacite ?erven?ch v?n.

Tags:

17. 03. 13

Apel?cia v jedine?nom terroir je pridanou hodnotou

Zav?dzanie nov?ho apela?n?ho syst?mu a stav, rozvoj, ochrana, pr?padne ?padok vin?c, to s? t?my, ktor? ?zko spolu s?visia. Zatia? sa nepodarilo dosiahnu? v?raznej?? prielom v problematike ochrany vin?c a pozemkov?ch ?prav. S??asn? stav v ochrane vin?c nemo?no pova?ova? za dobr?. Prakticky absentuje z?konn? ochrana, jedin?m n?strojom na regul?ciu v?stavby na vinohradn?ckych ploch?ch s? ?zemn? pl?ny. Ka?d?, kto niekedy pracoval v org?noch miestnej samospr?vy pritom vie, ako ?a?ko je v tomto prostred? odol?va? r?znym tlakom, najm? ke? ch?ba mo?nos? oprie? sa o jasn? dikciu z?kona. Aj ke? s??asn? kr?za aktivity developerov pribrzdila, st?le pokra?uje paradoxn? situ?cia, ?e na jednej strane tis?cky hekt?rov kvalitnej vinohradn?ckej p?dy zarastaj? ??pkami a na druhej je takmer nemo?n? k?pi? si alebo dlhodobo prenaja? plochy na v?sadbu nov?ch vinohradov.

Tags: