10. 06. 19

Množiteľský materiál, odrody a klony, pri sadeniciach viniča hroznorodého

V predchádzajúcom čísle časopisu Vinič a víno sme uverejnili článok od autoriek Ing. Heleny Majdekovej. Ing. Kataríny Hanzelyovej a Ing. Ivany Benkovičovej z Ústredného kontrolného a skúšobného ústavu poľnohospodárskeho v Bratislave, v ktorom o.i. podrobne rozoberali podmienky zápisu odrody viniča do Listiny registrovaných odrôd (LRO). V súčasnosti je v LRO zapísaných 71 odrôd viniča hroznorodého (spolu muštové a stolové. Zdôraznili, že 34 muštovým odrodám končí platnosť registrácie k 31. 12. 2022. Ďalej uviedli podmienky predĺženia doby registrácie a legislatívu zameranú na výrobu sadeníc a vína. Nadväzujúc na článok uverejňujeme zoznam odrôd viniča hroznorodého, ktorým končí registrácia k 31. 1. 2022 (bez podpníkov).

11. 03. 19

Množiteľský materiál, odrody a klony, pri sadeniciach viniča hroznorodého

Ako rozumieť pojmu odroda a klon pri množiteľskom materiáli viniča hroznorodého (ďalej len „vinič“), ktorý je uvádzaný na trh Európskej Únie, je zadefinované v smernici Rady 68/193/EHS o obchodovaní s materiálom na vegetatívne rozmnožovanie viniča, čo sa v Slovenskej republike prebralo do nariadenia vlády č. 49/2007 Z.z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na uvádzanie množiteľského materiálu viniča na trh. V tomto predpise sú zadefi nované aj podmienky, kedy je možné uvádzať na trh množiteľský materiál viniča určitej kategórie, ktoré vlastnosti musí spĺňať a ako sa má takýto materiál preverovať a označovať.

Tags:

27. 06. 17

Definícia vína s chráneným označením pôvodu

Abstrakt
Definícia vína s chráneným označením pôvodu je kľúčová pri komunikácii na medzinárodnej úrovni. Kvalita našich akostných vín a vín s prívlastkom je totiž medzinárodne chránená. Podľa zoznamu v E-Bacchus a sú vína v Bruseli ako vína s chráneným označením pôvodu, spolu so špecifikáciou. Takisto ako vína s chráneným zemepisným označením.
Abstract
Definition of the protected desidnation of origin (PDO) is key in the communication with another states. The quality of our wines is protected on the international level in register E-Bachus in Brusel, where protected wines with specif cation are given. Also wines with protected geographical indication (PGI) are named there.

Tags:

21. 06. 17

Nové podmienky pri podpore slovenského vinohradníctva a vinárstva

Pod záštitou Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR zorganizoval Zväz vinohradníkov a vinárov Slovenska 24. apríla t.r. v Agroinštitúte v Nitre odborný seminár, zameraný na tému „Podpora slovenského vinohradníctva a vinárstva“. Pestovatelia viniča a producenti vína prejavili o seminár mimoriadny záujem, veď ústredná téma – poskytovanie dotácií – sa týkala každého z nich.

Tags:

06. 03. 16

Nové pravidlá pre povoľovanie výsadby viniča

Podľa Nariadenia č. 476/2008 článku 90 sa režim výsadbových práv uplatňoval do 31. decembra 2015. Od 1. januára 2016 do 31. decembra 2030 sme podľa Nariadenia a Rady č. 1308/2013 museli prejsť na „Režim povolení výsadby viniča“, ktorý pozostáva z udeľovania povolení na novú výsadbu, udeľovania povolení na opätovnú výsadbu a neoprávnenej výsadby. Podľa zákona č. 349/2015 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 313/2009 Z.z. o vinohradníctve a vinárstve, povolenia na novú výsadbu udeľuje Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR (MP RV SR), čo sa týka povolení na opätovnú výsadbu, prevod práv na opätovnú výsadbu a práv z rezervy na povolenia, tieto sú v kompetencii Ústredného kontrolného a skúšobného ústavu poľnohospodárskeho (ÚKSÚP) v Bratislave.

Ing. Ivana Benkovičová, Odbor vinohradníctva a vinárstva Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky, Bratislava

Ilustračné foto archív redakcie

Tags:

04. 03. 16

Čo nového v integrovanej produkcii v rámci Programu rozvoja vidieka

Už v minulom roku sa v rámci Programu rozvoja vidieka 2014-2020 bolo možné prihlásiť do operácie integrovaná produkcia vo vinohradníctve, ktorá je zaradená medzi Agroenvironmentálne opatrenia. Takže mnohí vinohradníci už spoznali a v praxi uplatňovali nové podmienky. Keďže nám pestovatelia viniča kladú na danú tému otázky, budeme sa v článku problematikou zaoberať.

Tags:

12. 01. 16

Novelu zákona o hnojivách

Prezident Slovenskej republiky podpísal novelu zákona o hnojivách. Ide o Zákon z 12.novembra 2015, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 136/2000 Z. z. o hnojivách v znení neskorších predpisov. Novela zákona po jej zverejnení v Zbierke zákonov Slovenskej republiky nadobudne účinnosť 1. januára 2016.

Tags:

13. 05. 12

Spotrebn? da? z v?na z poh?adu producentov

K argumentom, ktor? u? Zv?z v?robcov hrozna a v?na a Zv?z vinohradn?kov Slovenska k problematike spotrebnej dane (SD) z v?na uviedli, vych?dzaj?c z diskusie uskuto?nenej druh?ho m?ja t.r. na p?de Ministerstva fi nanci? SR, dop??ame nasledovn?. (more…)

Tags:

11. 03. 12

Ekologick? vinohradn?ctvo v koridore pr?vnych predpisov

II. Vinohradn?cka a vin?rska konferencia, ktor? sa z iniciat?vy Spolku vinohradn?kov v Strekove, v spolupr?ci s IPROVIN Slovensko konala vo febru?ri t.r. , sa o.i. zamerala aj na ekologick? vinohradn?ctvo. Syst?m pr?vnych predpisov usmer?uj?cich v?robu, ich princ?py a pravidl?, pribl??ila vo svojej predn??ke Ing. Juliana Schlosserov?, CSc., riadite?ka Odboru ?ivotn?ho prostredia a ekologick?ho po?nohospod?rstva ?KS?P v Bratislave, ktor? sme po?iadali o rozhovor na aktu?lnu t?mu ? produkcia biov?na.

Tags:

15. 10. 11

Zopár poznámok k spotrebnej dani z alkoholických nápojov a teda aj vína

Alkohol v akejkoľvek podobe je súčasne potravinou a pri nemiernej konzumácii aj drogou. Alkohol ako potravina je potravinou veľmi lacnou. Zároveň

Tags: