06. 06. 14

Medzinárodná konferencia o nerovnováhe v potravinovom reťazci

V Bratislavskom vládnom hoteli Bôrik sa 13. mája t.r. uskutočnila medzinárodná konferencia zameraná na vzťahy medzi obchodnými reťazcami (OR) a dodávateľmi potravín. Organizátormi boli Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora (SPPK) a Európsky hospodársky a sociálny vývoj (EHSV). Obidve organizácie už dlhodobo vytrvalo poukazujú na závažné dôsledky dominantného správania sa veľkých obchodných systémov: SPPK iniciovala už prvý slovenský zákon o obchodných reťazcoch z roku 2003, ktorý bol odvtedy viac krát novelizovaný, zrušený a pod rôznymi názvami nanovo prijatý. EHSV prijal svoje prvé stanovisko už v roku 2005 (bol to vôbec prvý kritický dokument inštitúcií EÚ), odvtedy boli prijaté ďalšie štyri, pričom najmä ten ostatný, z februára 2013, bol napísaný „nediplomaticky“ a otvorene nazýval veci pravými menami. 

Igor Šarmír Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora

Foto www.sppk.sk

Tags:

03. 04. 14

Slovensko-Ázijská obchodná komora – otvára trhy a spája krajiny

Kontakty so svetadielom, ktorý je svojou rozlohou i prudkým rastom životnej úrovne veľmi sľubným trhom aj pre našich producentov rôznych komodít, nie sú virtuálne. Prezident Slovensko-Ázijskej obchodnej komory (SACC) Jaroslav Melišek (obr. 1) uprednostňuje osobný kontakt, či už priamo návštevou krajín, v ktorých slnko vychádza skôr, alebo na domácej pôde – v priestoroch obchodnej komory. Ako zdôraznil pri nedávnej prezentácii našich výrobkov, otvárať trhy a spájať krajiny, odvetvia, uzatvárať partnerstvá, ale aj vytvárať cenné priateľstvá a získavať sympatie a podporu na korporatívnych a vládnych úrovniach, je úlohou a poslaním SACC. Tá sa stala za relatívne krátke obdobie spoľahlivým partnerom pre lokálne vládne, regionálne štruktúry, finančné trhy, popredné štátne korporácie, vedecko-výskumné a vzdelávacie inštitúcie.

Zdenka Šuranská

Foto Branislav Mráz

Tags:

29. 03. 13

Vini? a v?no konkurencie schopn?

Semin?r ?Vini? a v?no konkurencieschopne? (Met?dy anal?zy v?n) organizovan? V?skumn?m ?stavom vinohradn?ckym a vin?rskym (V?VV) sa uskuto?nil v d?och 12. a 13. marca 2013 v Pie??anoch. Projekt bol spolufinancovan? Eur?pskou ?niou z Programu rozvoja vidieka SR 2007-2013 opatrenie ?.: 1. 6 Odborn? vzdel?vacie a informa?n? aktivity (K?d projektu: 160TT1001323).

Tags:

17. 08. 10

Veľkodistribúcia potravín a jej vplyv na predaj vína

II. časť

POKUSY O RIEň ENIE TRHOVÍCH DEFORMĂ

15. 06. 10

Veľkodistribúcia potravín a jej vplyv na predaj vína

Motto: „Najlepšie víno je predané víno“

Slogan uvedený v motte mi napadol úplne spontánne, pri serióznejšom zamýšľaní nad štruktúrou tohto príspevku. Keď som ho počul po prvýkrát v kruhoch slovenských výrobcov vín, trochu ma prekvapil. Domnievam sa však, že som dosť dobre pochopil, čo chcel jeho autor povedať 1. Na druhej sa strane, z francúzskeho vinárskeho prostredia, ktoré som spoznal skôr ako slovenské a v ktorom som sa pohyboval niekoľko rokov, si nič podobné nepamätám. Môže to mať niekoľko príčin, napríklad to, že na Slovensku mal predaj lacných vín ešte v nedávnej minulosti rozhodujúci význam pre ekonomiku vinárskych podnikov, pričom vo Francúzsku to tak už nebolo (to by sme sa museli vrátiť aspoň

Tags:

05. 12. 09

Zvládajú vinári svoj úspech?

8. septembra 2009 sa v priestoroch Pezinského zámku otvoril štvrtý ročník Národného salónu vín Slovenskej republiky — zákazníci majú k dispozícii nových 100 najlepších slovenských vín.

Jaroslava Kaň

Tags: