01. 11. 18

Slovenské vína 2018 – pocta vinárom a vínu

Sú chvíle, keď sa z pamäti dokážu vytratiť dni naplnené starosťami a náročnou prácou. Chvíle, keď sa zabúda na prežité obavy z nepriazne prírody, ktorá ľuďom spätých s viničom a vínom neustále dokazuje svoju nadradenosť. Sú chvíle radosti z profesionálnych úspechov, ale aj z ich ocenenia. K takýmto patrí každoročné stretnutie producentov hrozna a vína, kolegov, priateľov a priaznivcov vynikajúceho moku z hrozna dopestovaného na Slovensku, formovaného do krásy slovenskými vinármi – stretnutie na galavečeri Slovenské víno 2018.

Tags:

01. 07. 18

O prioritách v prospech vinohradníkov a vinárov

Základnou úlohou Ústredného kontrolného a skúšobného ústavu poľnohospodárskeho v Bratislave (ÚKSÚP) je výkon štátnej odbornej kontroly a skúšobníctva v podmienkach rezortu, ako aj štátny dozor nad kvalitou vstupov do poľnohospodárstva, v záujme ochrany zdravia ľudí, zvierat a ochrany životného prostredia. Pracoviská ústavu, teda aj Odbor vinohradníctva a vinárstva, popri týchto hlavných úlohách plnia aj dôležité poslanie v oblasti tvorby a inovácie legislatívnych noriem, vyplývajúcich zo zákonov Národnej rady SR a právnych prepisov Európskej únii. Na aktuálne úlohy Odboru vinohradníctva a vinárstva, aj z tohto aspektu, sme sa opýtali Ing. Ivany Benkovičovej, ktorá od apríla tohto roku zastáva funkciu jeho riaditeľky.

Tags:

01. 05. 18

Rozhovor s prezidentom Zväzu vinohradníkov a vinárov Slovenska Ing. Ondrejom Cellengom o prioritách

Členovia Zväzu vinohradníkov a vinárov Slovenska (ZVVS) na svojom 3. valnom zhromaždení v apríli t.r. v Agroinštitúte v Nitre, zvolili za nového prezidenta Ing. Ondreja Cellenga, dlhoročného výrobného riaditeľa firmy Movino, spol. s r.o. Jednomyseľná voľba je prejavom úcty a dôvery erudovanému vinohradníkovi a vinárovi a úspešnému riadiacemu pracovníkovi, ale aj očakávania, že počas svojho funkčného obdobia pomôže prispieť k razantnejšiemu riešeniu problémov, s ktorými sa odborníci vo vinohradníckej a vinárskej praxi každodenne stretávajú. V rozhovore s novým prezidentom Zväzu sme sa na niektoré z nich zamerali.

Tags:

01. 03. 18

Vinárska legislatíva je pripravená na zmeny

O úspechu či neúspechu nášho vinohradníctva a vinárstva nerozhodujú len odborné vedomosti, kreativita a pracovitosť ľudí, ktorí zasvätili svoj profesionálny život tomuto odboru, ale rozhodnou mierou legislatíva určujúca mantinely, v ktorých sa môžu producenti hrozna a vína pohybovať. Z hľadiska narastajúceho záujmu o pestovanie hrozna a výrobu vína, je v centre pozornosti zákon 313 o vinohradníctve a vinárstve z roku 2009, vyžadujúci si aktuálnu novelizáciu. Aj na túto tému sme zamerali náš rozhovor s výkonnou riaditeľkou Zväzu vinohradníkov a vinárov Slovenska Ing. Jaroslavou Kaňuchovou-Pátkovou, PhD.

Tags:

01. 01. 18

HROZNO A VÍNO EKOLOGICKY uvedené do života

Do pokladnice odbornej literatúry o slovenskom vinohradníctve a vinárstve sa definitívne zaraďuje knižná publikácia „Hrozno a víno ekologicky“ od autora Jána Domina a kolektívu. Jej slávnostné uvedenie do života sa uskutočnilo koncom novembra m.r. v hoteli Vinársky dom v Pezinku, za prítomnosti početných členov rodiny autora, kolegov, priateľov a priaznivcov vína. Pozoruhodného vína harmonizujúceho s prírodou, ktorého uznávaným tvorcom a priekopníkom myšlienky jeho produkcie v našej neveľkej vinárskej krajine bol po celý svoj plodný život autor publikácie. Aj keď tento milý a úctu vzdávajúci akt už sám sledoval z vinárskeho neba – opustil nás nečakane 24. apríla m.r. vo veku 72 rokov – smútok sa dostával do úzadia. Dominovala prezentácia knižného diela a spomienky na výnimočného človeka spätého s viničom a prírodou.

Tags:

01. 11. 17

ABECEDARIUM VINI uvedené do života

Päť rokov po vydaní Vinárskeho lexikóna prichádza na trh nový knižný titul ABECEDARIUM VINI, z pera osvedčených autorov – dvoch Malíkovcov, Kataríny Furdíkovej, Tibora Rumana a Petra Cpina. Aj keď je kniha podobného zamerania ako Vinársky lexikón, jej odborný záber je širší a dôslednejší. „Abeceda vína“ má v porovnaní s lexikónom dvojnásobný rozsah autorských hárkov, prináša dupľovaný počet nových i prepracovaných hesiel a je ilustrovaná štyrmi stovkami obrázkov, schém grafov a chemických vzorcov. Ako v jej úvode zdôrazňuje jeden z autorov Prof. Fedor Malík, táto malá vinársko-vinohradnícka encyklopédia má svoj fundament položený na pevných základoch znalosti života viniča a vína. Jej vinohradnícko-vinárska reč je formovaná exaktnosťou vedy a empíriou praxe.

Tags:

01. 09. 17

Obsahovo bohatá knižka – nielen sprievodca slovenskými vínami

V  týchto dňoch obohatí knižné pulty ďalšia publikácia určená pre pestovateľov hrozna, vinárov, somelierov, obchodníkov s vínom a samozrejme, aj pre milovníkov vína. Pochádza z pera známeho enológa, someliera a publicistu, člena redakčnej rady časopisu Vinič a víno Ing. Vladimíra Hronského, ktorý sa svojou autorskou aktivitou zapísal do povedomia odbornej i laickej verejnosti. V rozhovore nám dovolil nazrieť do jeho tvorivej dielne, do motivácie, zámerov, ale predovšetkým do získaných skúseností, ktoré si nenecháva pre seba, ale štedro sa vie o všetky podeliť.

Tags:

01. 07. 17

Mladá generácia na prahu moderného vinárstva

Rozhovor s riaditeľkou Strednej odbornej školy vinársko-ovocinárskej v Modre Ing. Monikou Kisovou.

Máloktorá škola na Slovensku sa môže hrdiť nielen svojou bohatou históriou – zaznamenáva vyše 130 rokov svojej existencie – ale aj úspešnými pedagogickými aktivitami, a to od samého začiatku svojho vzniku. Tieto aktivity vyústili do výchovy celých generácií u návaných znalcov v oblasti vinohradníctva a vinárstva, ktorí rozhodnou mierou prispeli k  jej súčasnej úrovni. Reč je o  Strednej odbornej škole vinársko-ovocinárskej v Modre, ktorá pred otvorením brány nového školského roka zaznamenáva zmenu vo svojom riadení. Zodpovednosť za chod školy vo funkcii riaditeľky preberá Ing. Monika Kisová, ktorú sme pri tejto príležitosti požiadali o rozhovor.

Tags:

01. 05. 17

100 bodov pre víno

„Prosím, zoraďte mi vína označené A, B, až E, od najlepšieho smerom nadol. Šampiónom súťaže sa stane víno s najmenším počtom bodov, lebo to je súčasne aj poradie“. Hovorí profesor. Adrenalín je vybičovaný atmosférou tak, že by sa dal krájať. Napätie stúpa a zainteresovaním búcha srdce, až ho cítiť v hrdle. Na veľkom stojane je nakreslená tabuľka, celkom ako z EXCEL-u. Vybraní arbitri superf nále (rozstrelu), zväčša predsedovia komisií, odovzdávajú profesorovi lístky so svojim poradím. Tiež sú napätí, minimálne kvôli tomu, či sa traf li do konečného poradia. Poradia, ktoré rozhodne o tom, kto bude na rok kráľom. Malým majstrom Slovenska, či šampiónom, ak chcete.

Tags:

02. 03. 17

Spoločne sa podieľajme na tvorbe zákonov

Zväz vinohradníkov a vinárov Slovenska (ZVVS) od zjednotenia vinohradníckej a vinárskej samosprávy, aktívne pomáha riešiť
problémy svojich členov. Ťažiskové témy pritom spadajú predovšetkým do oblasti legislatívy, čo si vyžaduje neustále sledovanie aktuálnych zmien nariadení a ich pripomienkovanie tak, aby vyhovovali každodennej praxi vinohradníkov a vinárov.
Aké hlavné témy riešil zväz so svojimi členmi v priebehu tohto roka a s akými výsledkami, sme sa spýtali výkonnej riaditeľky
Zväzu vinohradníkov a vinárov Slovenska Ing. Jaroslavy Pátkovej, PhD.

Ďakujem za rozhovor Zdenka Šuranská

Tags: