01. 01. 17

Stimulujúce podmienky vytvorme vlastnou iniciatívou

Tradičnú vinársku otázku: Aký bude ten nasledujúci rok? – si teraz položme trochu ináč. Nepýtajme sa, či budú jarné mrazy, dostatok vlahy a jesenného slnka, ale čo nás čaká v podobe nových legislatívnych úprav, zákonov a nariadení, či už tých našich, alebo bruselských. Nemalo by to tak byť, ale je to tak. O úspechu či neúspechu vinohradníka a vinára rozhoduje v nemalej (zatiaľ snáď nie rozhodujúcej) miere to, čo mu nadelí politická vrchnosť, namiesto toho, aby tým jediným bola jeho vlastná hlava a pracovitosť, spoločne s troškou božieho požehnania, ktoré sa mu postará, aby napršalo vtedy keď má a slnka zasvietilo toľko, čo je treba.

Tags:

01. 09. 16

Agra poisťovňa – garantuje spokojnosť svojim klientom

Už takmer jednu desiatku rokov poskytuje na Slovensku služby vinohradníkom a vinárom inštitúcia, ktorá dobre pozná a rešpektuje špecifiká poľnohospodárskej výroby, priamo závislej od klimatických podmienok počas celého vegetačného obdobia – Agra poisťovňa. Zabezpečuje finančnú stabilitu pestovateľov poľnohospodárskych plodín, teda aj hrozna, ktorých často ohrozujú nepredvídané udalosti spôsobené nepriazňou počasia, s následnými škodami na porastoch a úrode. O tom, že je Agra poisťovňa úspešne zafixovaná v povedomí pestovateľov viniča, svedčí narastajúca klientska základňa, ale predovšetkým spokojnosť stálych zákazníkov, oceňujúcich výhody finančného zabezpečenia v jednej z najväčších špecializovaných poisťovní v strednej Európe, majúcej v tejto oblasti takmer 70-ročnú tradíciu. Patrí k nim aj úspešný vinohradník a vinár Alojz Masaryk, majiteľ spoločnosti VÍNO – MASARYK, s.r.o. (na obr. s riaditeľom Agra poisťovne, Ing. Daliborom Bánom), ktorý nám v rozhovore zhodnotil doterajšiu spoluprácu s Agra poisťovňou. 

Ďakujem za rozhovor Zdenka Šuranská

Foto Agra poisťovňa

Tags:

01. 07. 16

Spojiť umenie výroby dobrého vína s jeho úspešnou prezentáciou – znamená úspech

Pohľad Štefana Ailera nielen na vinárstvo a somelierstvo 

Knižné pulty sú v týchto dňoch bohatšie o ďalšiu knižnú publikáciu, ktorá dopĺňa mozaiku hodnotných informácii o vinárstve a víne, v nerozlučnej symbióze so somelierstvom. Kniha, ktorá nemá len konštatačnú hodnotu, ale je široko spektrálnym pohľadom erudovaného odborníka na danú problematiku, pochádza z pera Ing. Štefana Ailera, PhD. – enológa, pedagóga, publicistu, propagátora vína, degustátora, člena redakčnej rady časopisu Viniča víno. Pri príležitosti uvedenia diela do povedomia čitateľov, sme požiadali autora o rozhovor. Rozhodli sme sa ho orientovať nielen na tému týkajúcej sa obsahu a významu novej knižnej publikácie, ale pri zaradení rozhovoru do kategórie úvodníkov nášho časopisu, ho orientovať aj na aktuálny pohľad na súčasné dianie v odbore vinohradníctva a vinárstva.

Ďakujem za rozhovor Zdenka Šuranská

Tags:

01. 05. 16

Agra poisťovňa – pilier v inovácii pri poistení poľnohospodárov

Poľnohospodárske podniky často ohrozujú nepredvídané udalosti spôsobené nepriazňou počasia, s následnými škodami na porastoch a stratami na úrode. Výnimkou nebola ani tohtoročná jar, s výskytmi mimoriadnych mrazov. Finančnú stabilitu pri týchto negatívnych zásahoch prírody zabezpečuje producentom inštitúcia, ktorá dobre pozná a rešpektuje špecifiká poľnohospodárskej výroby, priamo závislej od pôdno-klimatických podmienok počas celého vegetačného obdobia. Už viac ako osem rokov je v tejto oblasti aj v povedomí vinohradníkov a ovocinárov na Slovensku úspešne zafixovaná Agra poisťovňa – s takmer 70. ročnou tradíciou a skúsenosťami materskej inštitúcie, jednej z najväčšej špecializovanej poisťovni v  Európe. O poskytovaných službách, ktoré každoročne obohacuje o novinky na slovenskom poľnohospodársko-poistnom trhu, sme sa rozprávali s jej riaditeľom Ing. Daliborom Bánom.

Ďakujem za rozhovor Zdenka Šuranská

Foto Agra poisťovňa

Tags:

01. 03. 16

Chýr o našich vínach putuje do sveta

Sprievodca vínami Slovenska v angličtine

Knižná publikácia známeho enológa, someliera a publicistu, člena redakčnej rady časopisu Vinič a víno Ing. Vladimíra Hronského „Sprievodca vínami Slovenska“, sa dostala do rúk čitateľom na jar v roku 2014. Odborníci, ale najmä priaznivci vín z domácej produkcie, mimoriadne ocenili zámer, nevšedným, ale pritom pútavým spôsobom dozvedieť sa čo najviac o slovenských vínach, vinároch, vinohradníctve, degustácii a kultúre vína v gastronómii. V týchto dňoch kniha vychádza v novej podobe – v anglickej verzii. Pri tejto príležitosti sme požiadali jej autora o rozhovor na aktuálnu tému – o zámeroch a cieľoch pri práci na publikácii.

Za rozhovor ďakuje Zdenka Šuranská

Tags:

01. 01. 16

Zväz vinohradníkov a vinárov Slovenska očakávajú nové úlohy

Defilé najlepších
Do profesionálneho života slovenských vinohradníkov a vinárov vniesol minulý rok viacero zmien, ktorých účinnosť sa premieta do  nadchádzajúcich dní. O  krátku bilanciu uplynulého obdobia, ale aj o priblíženie úloh pripravených na úspešnú realizáciu, sme požiadali Ing. Jaroslavu Kaňuchovú Pátkovú, PhD., výkonnú riaditeľku Zväzu vinohradníkov a vinárov Slovenska

Ďakujem za rozhovor Zdenka Šuranská
Foto Katarína Furdíková

Tags:

01. 05. 14

Silná samospráva – v záujme každého vinohradníka a vinára

Javí sa, že v roku 2014 dôjde k dlho očakávanému kroku – k zjednoteniu vinohradníckej a vinárskej samosprávy na Slovensku. Keďže rozkol, alebo dnes môžeme povedať miernejšie – rozdelenie – trvá už 20 rokov a prvé návrhy na zjednotenie boli predkladané už v roku 2005, bude užitočné niekoľkými slovami načrtnúť históriu tohto zdĺhavého a boľavého procesu. Nie snáď preto, že by sme chceli akýmkoľvek spôsobom rekriminovať minulosť, ale preto, že sme celej vinárskej verejnosti dlžní tento stav vysvetliť a povedať jasné slovo o smerovaní do budúcnosti.

JUDr. Igor Mancel Predseda Zväzu vinohradníkov Slovenska

Tags:

01. 03. 14

Novela zákona prispievajúca k ochrane vinohradov

Zákon č. 220/2004 Z.z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy definuje pôdu ako nenahraditeľný prírodný zdroj s viacerými prirodzenými funkciami, hodnými ochrany najvyššieho stupňa. Deklaruje význam poľnohospodárskej pôdy ako základného prírodného zdroja a zložky životného prostredia, pričom zahŕňa aj jej ochranu pri inom, ako poľnohospodárskom využití. Odhliadnuc od strohých legislatívnych definícií, by si však každý z nás mal uvedomiť, že tak ako v súčasnosti, aj v budúcnosti zostaneme existenčne spätí s týmto prírodným zdrojom, ktorý nám zabezpečuje produkciu rastlín a následne potravín a ako súčasť životného prostredia s ekologickými funkciami, zachováva kvalitu nášho života. Realita, najmä v ostatnom období, predovšetkým v lukratívnych prímestských oblastiach, však prezentuje absenciu tohto povedomia. Dokumentujú to o.i. aj ľadom ležiace alebo zastavané plochy vinohradov, najmä v Malokarpatskej vinohradníckej oblasti. Pozitívnym signálom je nedávno parlamentom schválená a prezidentom SR podpísaná novela zákona č.220/2004 Z.z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy. Čo bude znamenať pre vinohradnícku a vinársku prax nás informovala výkonná riaditeľka Zväzu výrobcov hrozna a vína na Slovensku Ing. Jaroslava Kaňuchová Pátkova, PhD.

Ďakujem za rozhovor Zdenka Šuranská

Tags:

01. 01. 14

Ročník 2013 v slovenských vinárstvách

Vinohradníci a vinári sú od začiatku vegetačného obdobia rukojemníkmi počasia, ktorého vrtochy sa môžu prejaviť na výslednom zdravotnom stave a kvalite hrozna, a následne aj vína. Hoci každé víno nesie rukopis svojho autora, ročník zvyčajne zanecháva neopakovateľnú stopu, ktorá spolu s charakteristikými danosťami odrody a nezameniteľným vplyvom terroir vytvoria jedinečný produkt – ročníkové víno. Najmä v našich zemepisných šírkach na ročníku záleží – všetci máme ešte v pamäti lekciu: ročník 2010. Rok, kedy bola príroda zásadne proti. Uplynulý rok bol taktiež atypický, s veľkými výkyvmi počasia, ktoré neboli pre vinič zďaleka ideálne. Aké vína môžeme očakávať z ročníka 2013? Spýtali sme sa slovenských vinárov z rôznych vinohradníckych rajónov a ponúkame vám ich názory a postrehy.

Spracoval Miloš Mikuš

 

Tags:

02. 09. 13

Na prahu nového akademického roka

Fakulta chemickej a potravinárskej technológie STU v Bratislave je rešpektovanou univerzitnou inštitúciou, ktorá počas svojej existencie vychovala množstvo inžinierov a kandidátov vied. Ponúka študijné programy bakalárskeho, inžinierskeho a doktorandského štúdia a ďalšie formy vzdelávania, o.i. so zameraním na biotechnológiu a potravinárstvo, so špecializáciou aj na enológiu. O bilanciu doterajšej činnosti úspešnej fakulty a o jej rozvoji v najbližšom desaťročí, sme na prahu nového akademického roka požiadali o rozhovor dekana fakulty Prof. Ing. Jána ň ajbidora, DrSc.

Tags: