Každoročne, v čase dozrievania hrozna, sú vinice v Malokarpatskom regióne ohrozované migrujúcimi kŕdľami škorcov, konkrétne škorcom obyčajným (Sturnus vulgaris Linnaeus, 1758)). Aj napriek početnej populácii, ktorá sa na Slovensku podľa ornitológov odhaduje na 400-800 tisíc hniezdiacich párov (zdroj: https://sk.wikipedia.org/wiki/Škorec_obyčajný), je tento druh chránený Vyhláškou MŽP SR č.24/2003 z 9.01.2003, ktorou sa vykonáva zákon č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny. Slovenská legislatíva v tomto smere kopíruje legislatívu EU, konkrétne kodifi kovanú Smernicu 2009/147/EC z 30.11.2009, známu pod názvom EU Birds Directive, ktorá nahradila predchádzajúcu Smernicu 79/409/EEC z 2.04.1979. Je zarážajúce, že podľa údajov Medzinárodnej únie ochrany prírody (IUCN) je európska populácia škorca obyčajného odhadovaná na 200510 tisíc hniezdiacich párov (www.iucnredlist.org) (?).

Tags: