Pestovaním viniča a výrobou vína sa na našom území zaoberalo, v novodobej histórii, už viac ako 40 generácií. Každá z nich sa snažila výraznými melioračnými zásahmi zlepšovať pestovateľské podmienky viniča, čo sa následne odzrkadlilo na vlastnostiach vinohradníckych pôd. Z hľadiska klasifikácie pôd išlo o premenu pôvodných pôdnych typov, napríklad kambizemí, hnedozemí, luvizemí, černozemí na pôdy typ, ktorý sa označuje v súčasnosti ako kultizem (pozri tabuľku). Charakterizujeme ich ako pôdy výrazne pretvorené ľudskou činnosťou do hĺbky viac ako 0,35 m od povrchu rigolovaním (hlbokým kyprením a kultivačným premiešaním profi lu) a lokálne aj výstavbou terás.

Ing. Eva Pekárová, Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum – Výskumný ústav pôdoznalectva a ochrany pôdy, Bratislava

Tags: