26. 03. 13

Vin?rsky Izmir ? diskusia o bezpe?nosti a zdrav?

V tureckom meste Izmir sa 18. ? 22. j?na 2012 konal svetov? kongres OIV. V sekcii venovanej bezpe?nosti a zdraviu bolo prezentovan?ch 9 odborn?ch predn??ok a tri kr?tke prezent?cie. Pr?spevky boli venovan? rezidu?m pestic?dov a alerg?nov vo v?ne, striedmej konzum?cii v?na ako potenci?lnej s??asti zdrav?ho ?ivotn?ho ?t?lu konzumentov, ?i bezpe?nosti produkcie indick?ho hrozna a v?na. Nieko?ko pr?spevkov bolo venovan?ch potenci?lnemu ??inku polyfenolov ?erven?ch v?n proti tromb?ze a antioxida?nej kapacite ?erven?ch v?n.

Tags:

20. 03. 13

Alergick? reakcia po poh?riku v?na…

Ivana Dokupilov?1.,2, Martin S?k 1.,2, Jana Lakato?ov? 1.,2, Ernest ?turd?k2.
1. V?skumn? ?stav vinohradn?cky a vin?rsky CVRV Pie??any,
2. Fakulta chemickej a potravin?rskej technol?gie STU Bratislava

V ostatn?ch rokoch sa ?oraz ?astej?ie objavuj? potravinov? alergie, za??naj?c od podr??denia poko?ky a? po anafylaktick? ?oky. Alergick? reakcia sp?sob?, ?e imunitn? syst?m odpoved? na produkciu prote?nov ?pecificky via?ucich sa na alerg?n, aby ho odstr?nili z organizmu. IgE s? protil?tky via?uce sa na alerg?ny, v d?sledku ?oho sp???aj? odozvu. Sign?lne molekuly v krvi sp?sobuj? n?stup sympt?mov typick?ch pre potravinov? alergie. Napr?klad vyr??ky, k?chanie, slzenie o??, nevo?nos?, svrbenie na per?ch a v ?stnej dutine, ?al?do?n? k??e, plynatos?, zvracanie a v niektor?ch pr?padoch a? smr?. (more…)

Tags: