13. 11. 12

Svatomartinsk? ko?t sa u? stal trad?ciou

U? po ?tvrt?kr?t, presne 11.11. o 11 hodine, na sviatok Sv?t?ho Martina, sa v Starej tr?nici v Bratislave na ?Svatomartinskom ko?te? za?ali plni? poh?re mlad?m v?nom od producentov z druh?ho brehu rieky Moravy. Otvorili sa br?ny ?Svatomartinsk?ho ko?tu?, nad ktor?m prevzal z??titu prim?tor hlavn?ho mesta Bratislavy Milan Vt??nik. Tento sviatok v?na, ktor? organizuje Vina?sk? fond ?eskej republiky, sa te?? ve?kej ob?ube nielen u n?s, ale aj vo viacer?ch ?esk?ch mest?ch.

Vina?sk? fond

Tags:

12. 11. 12

V Izmire sa hovorilo o enol?gii

V tureckom meste Izmir sa 18. ? 22. j?na t.r. konal svetov? kongres OIV. V sekcii venovanej enol?gii bolo prezentovan?ch 17 odborn?ch predn??ok a 17 kr?tkych predn??ok. Autori sa zaoberali r?znymi t?mami. Najdiskutovanej?ou problematikou bola v?roba n?zkoalkoholick?ch v?n. Nieko?ko t?mov sa venovalo pou?itiu barikov?ch sudov, ich lacnej??m alternat?vam a taktie? kontamin?cii sudov. Ke??e sa kongres konal v Turecku, nieko?ko pr?spevkov sa venovalo p?vodn?m tureck?m odrod?m Vitis vinifera L. (napr. profi lu fenolov?ch zl??en?n vo v?nach vyroben?ch z t?chto odr?d).

Literat?ra Zborn?k OIV Izmir 2012 Katar?na ?ur?ansk?

Tags:

11. 11. 12

Bud?cnos? ?tandardnej ochrany vini?a

Ka?d?mu s? zn?me ekologick? probl?my vyskytuj?ce sa na celom svete, ale aj u n?s, vy?aduj?ce si spr?snenie krit?ri? pri ochrane rastl?n. Prejavuj? sa o.i. aj postupn?m narastan?m rezistencie vo?i chemick?m pr?pravkom. T?to situ?ciu nemo?no ignorova? a nev??ma? si, ako ju rie?ia okolit? krajiny. Napr?klad, aj ?esk? vinohradn?ci, ktor? u? vymenili a nahradili niektor? pr?pravky pod?a smern?c 128/2007 ES. Tie ur?uj? nahradenie chemick?ch ochrann?ch pr?pravkov za nechemick?. Na Slovensku m?me o tomto dian? menej inform?cii, preto uvediem niektor? mo?nosti uplat?ovan? pri ochrane vinohradov biologick?m sp?sobom.

Ing. Zolt?n Tam??ek, IPROVIN Slovakia

Tags:

08. 11. 12

Patog?ny a hniloby ohrozuj?ce kvalitu neskor?ch zberov a v?berov Choroby a poruchy podporuj?ce hnilobn? procesy

Ing. Ga?par Vanek, CSc.
Podmienkou kvalitn?ch v?n z neskor?ch zberov je zdrav? hrozno (obr. 1A). Prijate?n? je iba u??achtil? forma Botrytis cinerea, ktor? m??e vytv?ra? cib?by. Ak sme robili v tomto roku spr?vnu a v?asn? ochranu proti chorob?m, ?kodcom a r?znym poruch?m, je predpoklad, ?e hrozno bude zdrav? aj po jeho ponechan? na kroch do konca novembra, alebo e?te dlh?ie ? na ?adov? zber. Pri n?zkych teplot?ch nemaj? patog?ny, epifyti ve?mi priazniv? podmienky na infekciu a na v?voj hnilobn?ch patog?nov. Preto je mo?n? ponecha? zdrav? hrozno na kroch aj po opadnut? listov. In? je situ?cia, ke? v tomto obdob?, teda v priebehu septembra u? bolo a aj v novembri je hrozno napadnut? r?znymi hubov?mi patog?nmi. Tak?to chor? hrozno by sme nemali ponecha? na neskor? zbery, preto?e sa hniloby bud? e?te roz?irova? a hrozno u? nebude vhodn? na v?robu kvalitn?ho v?na (obr. 1B). (more…)

Tags:

05. 11. 12

Poznatky z vinice ro?n?ku 2012

Doc. Ing. Pavel Pavlou?ek, Ph.D., ?stav vinohradnictv? a vina?stv?, Mendelova univerzita v Brn?

Ka?d? rok ve vinici p?inese spoustu nov?ch a zaj?mav?ch poznatk?. Kvalitn? anal?za z?skan?ch poznatk? napom??e optimalizovat agrotechniku v dal??ch podobn?ch ro?n?c?ch. (more…)

Tags:

03. 11. 12

V prospech slovensk?ho vinohradn?ctva a vin?rstva

Koncom okt?bra 2012 sa na Valnom zhroma?den? stretli ?lenovia Zv?zu v?robcov hrozna a v?na na Slovensku, aby bilancovali uplynul? obdobie, prerokovali s??asn?, ale aj bud?ce aktivity Zv?zu a venovali sa glob?lnej problematike slovensk?ho vinohradn?ctva a vin?rstva. Ak? z?very vyplynuli z rokovania, sme sa op?tali v?konnej riadite?ky Zv?zu v?robcov hrozna a v?na na Slovensku Ing. Jaroslavy Ka?uchovej-P?tkovej, PhD.

Tags:

02. 11. 12

??slo 6/2012, ro?n?k XII. u? v predaji!

?asopis Vini? a v?no, ??slo 06/2012, ro?n?k XII.

Tags:

11. 10. 12

Prírodne sladké — ľadové a slamové vína

Jozef ň evcech, Katarína Ďurčanská, Fedor Malík, Katarína Furdíková Ústav biochemickej technológie a potravinárstva, Oddelenie biotechnológie Fakulta chemickej a potravinárskej technológie STU v Bratislave.

Kategória prírodne sladkých vín patrí k tomu najvzácnejšiemu, čo dokáže príroda vinárovi poskytnúť. Začína to v mysli vinohradníka a vinára a následne i vo vinohrade. Hlavný predpoklad pre úspešný výsledok je zdravá a dostatočne vyzretá surovina. Zatiaľ čo sa pri ľadovom víne o cukornatosť „postará“ sama príroda, do výroby slamového vína zasahuje aj človek. História vzniku týchto mokov má veľa podobností, avšak technológia a samotný výsledok sú predsa len odlišné. Vo svete sa vznik takýchto vín datuje do čias antiky, na Slovensku je ľadové a slamové víno fenoménom 21. storočia.

Tags:

30. 09. 12

Drevo a v?no

Ing. Edita ?ur?ov?

Dreven? n?doby r?znych tvarov a ve?kost? sa vo vin?rstve pou??vaj? od nepam?ti. Spo?iatku sa vyu??vali na prepravu r?znych tovarov, ?asto potrav?n a teda aj v?na (napr?klad pod?a Herodota sa arm?nske v?no dopravovalo do Babylonu v Mezopot?mii v kadiach z palmov?ho dreva). Odhaduje sa, ?e dreven? n?doby sa na ?zem? dne?nej Eur?py za?ali pou??va? na skladovanie a prepravu v?na v obdob? okolo roku 50 p. n. l. V III. storo?? n. l. praktick? sudy a s?dky postupne nahr?dzali tradi?n? amfory v celom Stredomor?. Sudy a s?dky z r?znych druhov dreva sl??ili aj na kvasenie hrozna i mu?tu a pribli?ne od sedemn?steho storo?ia aj na cielen? vyzrievanie v?na (hoci v mnoh?ch tradi?n?ch vin?rskych krajin?ch sa na tieto ??ely uprednost?ovali kamenn?, hlinen?, nesk?r bet?nov?, ?i smaltovan? n?dr?e) a? do ?es?desiatych rokov dvadsiateho storo?ia, kedy vo vin?rstve mas?vne nast?pila u??achtil? oce?. (more…)

Tags:

20. 09. 12

Kyseliny v hroznech ? jejich tvorba, mo?nosti ovlivn?n? a anal?za

Doc. Ing. Pavel Pavlou?ek, Ph.D., ?stav vinohradnictv? a vina?stv?, Zahradnick? fakulta, Mendelova univerzita v Brn?

D?raz na kvalitu hrozn? mezi vinohradn?ky a vina?i st?le stoup?. Je velmi pot??uj?c?, ?e u? to nen? jenom o m??en? cukernatosti, ale tak? st?le se zvy?uj?c? d?raz na dal?? kvalitativn? parametry. Kl??ov? v?znam, zejm?na pro kvalitu b?l?ch v?n, p?edstavuj? organick? kyseliny. Hrozny pro v?robu b?l?ch v?n by bylo vhodn?j?? skl?zet pr?v? na z?klad? obsahu titrovateln?ch kyselin, obsahu kyseliny jable?n? a hodnoty pH. Modern? vinohradnictv? a vina?stv? je postaven? na znalosti tvorby jednotliv?ch kvalitativn?ch parametr? v hroznech, mo?nostech jejich ovlivn?n? agrotechnikou b?hem vegetace a spr?vnou interpretac? v?sledk? z?skan?ch p?i jejich anal?ze. (more…)

Tags: