15. 09. 12

Formuje sa z?kon o Odbytovom fonde

fotoSlovensk? v?na, ktor? ?n? ?spechy na mnoh?ch prest??nych svetov?ch, eur?pskych i dom?cich s??a?iach, si na?li cestu k svojim spotrebite?om. S? ozdobou na stoloch sviato?n?ch, pre svoju v?nimo?nos? a jedine?nos? sa te?ia priazni konzumentov aj pri be?n?ch ?ivotn?ch situ?ci?ch. Mo?no obdivova? cie?avedom? a h??evnat? pr?cu na?ich producentov ? vinohradn?kov a vin?rov ? ktor? aj v nepriaznivej??ch ekonomick?ch podmienkach dok??u vyrobi? vysoko kvalitn? v?no a bojova? pri z?plave zahrani?n?ch v?n, ?asto ni??ej kvality, o svoje miesto na trhu, o svojho konzumenta. (more…)

Tags:

24. 08. 12

O.K. SERVIS BioPro prezentovala nov? trendy

S cie?om predstavi? nov? produkty a prin??aj?ce do enologickej praxe zauj?mav? inova?n? rie?enia, spej?ce k ekologick?m a pritom minim?lnym z?sahom do procesu v?roby a ku zv??eniu kvality fin?lneho produktu, v?na, usporiadala firma O.K. SERVIS BioPro odborn? semin?r. Pri bohatej ??asti v?robcov v?na sa konal v j?ni t.r. v spolo?nosti VINIDI v B?be pri Nitre. (more…)

Tags:

10. 08. 12

Polyfenoly v hrozne a vo v?ne

Ing. Jozef Kov??, PhD., Stredn? odborn? ?kola vin?rsko-ovocin?rska, Modra

V pr?spevku reagujeme na ot?zku n??ho ?itate?a adresovan? redakcii, ktor? znela: ?V mladom v?ne ro?n?ka 2011 m?m zv??en? obsah trpk?ch l?tok. ??m je to sp?soben? a ako mo?no tento probl?m rie?i??? (more…)

Tags:

20. 07. 12

Cukernatost hrozn? a listov? plocha ke??

Doc. Ing. Pavel Pavlou?ek, Ph.D., ?stav vinohradnictv? a vina?stv?, Zahradnick? fakulta, Mendelova univerzita v Brn?
Cukernatost je jedn?m z hlavn?ch parametr? kvality hrozn?. Pro b?l? a modr? odr?dy r?vy vinn? lze ch?pat v?znam cukernatosti, jako znaku kvality, rozd?ln?. U modr?ch mo?tov?ch odr?d je ??douc? vy??? cukernatost, optim?ln? v kvalit? pozdn?ho sb?ru nebo v?b?ru z hrozn?. Vy??? cukernatost je z?rukou vy???ho obsahu alkoholu, kter? je pro ?erven? v?na ??douc?. Hrozny s vy??? cukernatost? jsou potom vhodn? pro v?robu kvalitn?ch ?erven?ch v?n s potenci?lem del?? macerace hrozn? a dlouhodob? zr?n? v d?ev?n?ch sudech.
(more…)

Tags:

14. 07. 12

Nov? v?ne a chute v N?rodnom sal?ne v?n

Zv?z v?robcov hrozna a v?na na Slovensku uskuto?nil 25.-26. j?na t.r. siedmy ro?n?k v?berovej s??a?e N?rodn? sal?n v?n Slovenskej republiky 2012. Jej cie?om je vybra? 100 najlep??ch slovensk?ch v?n pre ro?n?k 2012/2013 a predstavi? laickej i odbornej verejnosti. (more…)

Tags:

20. 05. 12

Kr?sne v?no z rotundy

Vyzna? sa z ?primn?ho vz?ahu a z l?sky ku kraju, ktor? je na?im domovom, k mestu, v ktorom ?ijeme, pracujeme a vychov?vame svoje deti a na cel? ?ivot sme sa stali jeho s??as?ou, vyzna? sa z obdivu k jeho kr?snym, historick?m dominant?m a z?kutiam, ??ri? jeho obraz a dobr? meno aj mimo hran?c mesta, a pritom zachova? odkazy predkov pre ?al?ie gener?cie ? mo?no viacer?mi sp?sobmi. Jeden z nev?edn?ch si zvolil zn?my slovensk? vin?r Alojz Masaryk. (more…)

Tags:

16. 05. 12

Ako star?ho psa nov?m k?skom nau?ili Zamyslenie nad knihou Vin?rsky lexik?n

Staroba nie je z?sluha a nemus? by? sp?jan? ani s chorobou ani s m?dros?ou. Mlad?? penzijn? vek je pr?ve ?as, ke? ?lovek fi nalizuje svoje pl?ny, upratuje sk?senosti pozbieran? cestou ?ivotom a h?ad? nov?ch priate?ov, lebo zo star?ch akosi ubudlo. V zrelom veku prich?dzaj? mu?i na chu? mlad?m v?nam a star?m pravd?m. Sk?sen? mu?i c?tia, ?e prich?dza ?as odovzda? ?tafetu a kontinu?lne dovzdel?va? mlad??ch, aby z vlastnej v?le do?li ?alej, ako si cestu pre?liapali oni sami. (more…)

Tags:

13. 05. 12

Spotrebn? da? z v?na z poh?adu producentov

K argumentom, ktor? u? Zv?z v?robcov hrozna a v?na a Zv?z vinohradn?kov Slovenska k problematike spotrebnej dane (SD) z v?na uviedli, vych?dzaj?c z diskusie uskuto?nenej druh?ho m?ja t.r. na p?de Ministerstva fi nanci? SR, dop??ame nasledovn?. (more…)

Tags:

08. 05. 12

V??iva vinohradov

Vizu?lne pos?denie nedostatkov a nadbytkov ?iv?n
?as? II.

Ing. Ga?par Vanek, CSc.

V tejto ?asti s?rie poznatkov o v??ive vini?a sa s?stred?me na charakteristiku najd?le?itej??ch makro- a mikro?iv?n, na ich p?sobenie v rastline, tie? na to, ak?mi pr?znakmi reaguje vini? na ich siln? nedostatok, ?i nadbytok. Rastliny buduj? svoj zlo?it? organizmus z rozli?n?ch prvkov. Zo vzduchu dok??u prija? iba uhl?k vo forme oxidu uhli?it?ho (CO2). Ostatn? prvky prij?maj? kore?mi z p?dy (niektor? prvky prij?maj? aj cez list ? v?znam pr?jmu ?iv?n cez list je v?ak men??). (more…)

Tags:

04. 05. 12

Ide o dobr? poves? slovensk?ho v?na s chr?nen?m ozna?en?m p?vodu

?lenovia Zv?zu vinohradn?kov Slovenska (ZVS) na svojom valnom zhroma?den?, ktor? sa konalo koncom marca t.r. v PD Bratislava-Vinohrady, bilancovali stav slovensk?ho vinohradn?ctva a vin?rstva a s??asne hodnotili podiel ?innosti zv?zu na jeho formovan?. O rozhovor sme po?iadali predsedu ZVS JUDr. Igora Mancela. Zauj?mali n?s predov?etk?m aktivity, v?sledky a tendencie. My?lienky a n?zory predsedu zv?zu v?m sprostredk?vame. (more…)

Tags: