01. 01. 19

Perspektivní modré moštové PIWI odrůdy v pěstitelské praxi

Sortiment modrých PIWI odrůd je velmi široký a poskytuje různé typy vín a také odrůdy s různými termíny zrání. Pěstitel si proto může bez problémů vybrat odrůdu podle svých představ.

Tags:

04. 11. 18

Perspektivní bílé PIWI odrůdy v pěstitelské praxi

PIWI odrůdy révy vinné, se zvýšenou odolností k houbovým chorobám, se postupně rozšiřují mezi pěstitele révy vinné v celosvětovém měřítku. Tyto odrůdy jsou velmi vhodné pro ekologické nebo biodynamické pěstování révy vinné.

Tags:

08. 01. 16

Odrody a elity stolového hrozna z domáceho šľachtenia z krížení s Cardinalom

Domovom Cardinalu, tejto ušľachtilej stolovej odrody, je Kalifornia, kde podľa pôvodných zdrojov vznikla krížením odrôd Flame Tokay a Alphonse Lavallée v tridsiatych rokoch minulého storočia. Najnovšie genetické analýzy však ukazujú, že s veľkou pravdepodobnosťou pochádza z odrôd Alphonse Lavallée a Kráľovná vinohradov. Vo vinohradníckych štátoch sveta, ktoré sú zamerané aj na produkciu stolového hrozna (Kalifornia, Chile, Brazília, Taliansko, Francúzsko, Portugalsko a pod.) aj dnes patrí medzi obľúbené odrody viniča– disponuje totiž výbornými chuťovými vlastnosťami a vysokou rodivosťou.

Tags:

10. 09. 12

??achtenie vini?a (nielen) na bezsemennos?

Ing. Andr?s Korp?s, Ph.D.

Po?as doktorantsk?ho ?t?dia na Zahradn?ckej fakulte v Lednici Mendelovy univerzity v Brn?, v rokov 2004 ? 2007, som sa zaoberal tvorbou semen??ov z kr??en? medzi dvomi stenospermokarpicky bezsemenn?mi odrodami. Popri embryokult?re som pou?il aj klasick? kr??enie medzi semenn?mi a stenospermokarpicky bezsemenn?mi odrodami, umo??uj?ce priamy v?sev semien. Bola to povzbudiv? pr?ca s ?aleko siahaj?cimi v?sledkami. V pr?spevku ich pribl??im vo forme najn?dejnej??ch vybran?ch elitn?ch semen??ov a zhodnot?m ?spe?nos? t?chto dvoch pr?stupov. (more…)

Tags:

13. 11. 10

Další perspektivní PIWI odrůdy — Kofranka a Marlen

V časopise Vinič a víno byly již v minulosti podrobně popsané dě nové odrůdy Laurot a Cerason. Z velmi úspěšného křížení zbývají ještě dě odrůdy: Kofranka a Marlen, jejichž registrační řízení by mělo být v brzké době ukončené. Jedná se o odrůdy z křížení Merlan x Fratava, kde jako donor rezistence vystupuje francouzský hybrid Seibel 13 666. Doba ukazuje, jak byl kvalitní výběr tohoto donoru rezistence, který se ětšinou využívá pouze v zemích bývalého Soětského svazu a v České republice. ětšina potomstva poskytuje výrazně „evropský“ typ vína a neobsahuje diglukosidická barviva. Jedná se přitom o odrůdy s vysokou odolností k houbovým chorobám a vhodností pro pěstování v biologickém vinohradnictví.

Doc. Ing. Pavel Pavloušek, Ústav vinohradnictví a vinařství, Mendelova univerzita v Brně

Tags:

06. 09. 10

Nové krížence stolového hrozna

Ing. Ondrej Korpás, CSc. , Ing. Ondrej Korpás ml.

V ostatnom období sa v odborných i laických kruhoch šíria názory, že šľachtenie viniča na Slovensku stagnuje, ba dokonca speje k absolútnemu zániku. V príspevku prezentujeme aktivity dokumentujúce, že sa v  Strekove kontinuálne, pri využívaní skúseností a fundovaných znalostí dvoch generácií odborníkov, šľachteniu permanentne venujeme, čo dokumentujú aj predstavované výsledky našej práce — nové krížence stolových odrôd hrozna.

(more…)

Tags:

12. 03. 10

Kráľovná šľachtenia jubiluje

V odbore, ktorému zasvätila svoj život, bola priekopníčkou. Viac ako päť desaťročí sa vo Výskumnom ústave vinohradníckom a vinárskom v Bratislave venovala cieľavedomej šľachtiteľskej práci — tvorbe nových odrôd, udržiavaciemu šľachteniu a genofondu viniča. Spolu s odborníkmi z Čiech a Moravy vybudovala československú šľachtiteľskú školu a vychovala viacero slovenských šľachtiteľov. Popri vedeckej činnosti prednášala na rôznych domácich i zahraničných vedeckých fórach a univerzitách. Je autorkou vyše štyristo vedeckých a odborných publikácií a spoluautorkou jedenástich knižných publikácií. Za monografi u „Ampelografi a ČSSR“ získala cenu Medzinárodného úradu pre vinič a víno v Paríži. Bola ocenená viacerými vyznamenaniami, o. i. štátnym vyznamenaním „Za vynikajúcu prácu“, „Za rozvoj poľnohospodárskych vied“ od Československej akadémie poľnohospodárskych vied a Radom Ľudovíta ň túra II. tr. „Za mimoriadne významné zásluhy v oblasti rozvoja vedy v SR“. Dnes k nim pribudla Zlatá medaila Ministerstva pôdohospodárstva SR za celoživotnú prácu. Ing. Dorota Pospíšilová, PhD, sa v tomto roku dožíva významného životného jubilea.

Tags: