Mesto ako zložitý sídelný útvar predstavuje špecifickú časť krajiny, ktorú človek pretvoril pre svoj život, na vykonávanie spoločenskej činnosti a uspokojovanie svojich životných potrieb. V priebehu vývoja mesta si ich zároveň upravuje a neustále mení. Súčasný hodnotový systém v mestách stavia čoraz viac do popredia „ekologickú a zároveň kultúrnu krajinu“, ku ktorej neodmysliteľne vždy patrila pôda. Je nevyhnutnou súčasťou urbánnych ekosystémov a jej kvalita je závislá predovšetkým od jej funkčného využívania. Pôdy v mestách sa často vyznačujú extrémnymi morfologickými, fyzikálnymi, chemickými vlastnosťami. Väčšinou sú to substrátové pôdy charakteristické prítomnosťou rôznych artefaktov, s náchylnosťou na akúkoľvek formu pôdnej degradácie. 

Ing. Eva Pekárová, Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum – Výskumný ústav pôdoznalectva a ochrany pôdy 

 

Tags: