10. 06. 10

Úloha drevených sudov v súčasnej enológii

S prichádzajúcou jarou a poklesom zásob vína v klasickej pivnici sa začína objavovať každoročný problém majiteľov sudov: čo je potrebné urobiť s vyprázdneným drevným sudom, aby si zachoval svoju kvalitu? Keďže nás v tejto súvislosti oslovuje veľa čitateľov s prosbou o radu, ako sa starať o drevené sudy a či je ich použitie v súčasnosti ešte vôbec aktuálne, prezentujeme niekoľko praktických poznámok k tejto problematike.
(more…)

Tags:

10. 02. 10

Sirka vo víne

Vzhľadom na zvýšený záujem čitateľov o problematiku chorôb a chýb vína, ktoré sme pomerne podrobne rozoberali v predchádzajúcich dvoch číslach nášho časopisu, konkrétne o možnosti odstránenia sírovodíkového zápachu vo víne, pridávam niekoľko ďalších praktických rád, najmä z hľadiska jeho eliminácie z vína. Predtým však niekoľko poznámok k ročníku 2009.

(more…)

Tags:

06. 02. 10

Barikové kabernety z Veľkého Krtíša

Začiatkom augusta a koncom októbra m.r. sa vo Veľkom Krtíši v prevádzke spoločnosti Natural Domin & Kušický konali dve nezvyčajné degustácie. Ich predmetom neboli len vína reprezentujúce bioprodukciu tejto rodinnej firmy. Hlavným zámerom bolo hodnotenie dvadsiatich kabernetov, ktoré vyzrievali v rôznych barikových sudoch.

Katarína Furdíková, Ján Domin

Tags:

23. 01. 10

Karbonická macerácia

V článku uverejnenom v našom časopise pod titulkom „Svätomartinské vína očarili mladosťou“ (6/2009), sa o.i. uvádza, že pri výrobe Svätomartinských vín (mladých vín) sa môže uplatniť aj karbonická macerácia. V nasledujúcom príspevku reagujeme na listy našich čitateľov, ktorí nás požiadali o sprostredkovanie informácií o tejto metóde výroby vína.

Karbonická macerácia (mechanický preklad výrazu maceration carbonique), správnejšie macerácia v atmosfére (prostredí) oxidu uhličitého, je jedna z metód výroby červených vín. Spočíva vo fermentácii rmutu hrozna v anaeróbnych podmienkach.

(more…)

Tags:

08. 01. 10

Geneticky modifikované organizmy z pohľadu vinohradníctva a vinárstva

1. časť

V roku 2003 som ešte do časopis Vinohrad napísal článok1 venovaný téme geneticky modifikovaných organizmov (GMO). Moje úvahy v tomto období vychádzali najmä zo všeobecného logického zhodnotenia problematiky, pričom som ale priznal, že moje poznatky týkajúce sa jej vedeckého, ekonomického, politického a administratívneho pozadia boli minimálne. Okrem toho sa mi nepodarilo získať žiadne informácie týkajúce sa eventuálnych experimentoch s genetickou manipuláciou viniča. Napriek tomu, som z dôvodu evidentných nezmyslov2 obsiahnutých v ofi ciálnej propagande, zaujal ku GMO opatrný až rezervovaný postoj: neodmietol som vedecký výskum v tejto oblasti, ale postavil som sa proti uvádzaniu na trh predmetných výrobkov, ktoré som považoval za predčasné, ako aj ich používaniu na výživu ľudí a zvierat. Zámerom príspevku bolo najmä otvorenie diskusie.

RNDr. Igor ň armír, PhD.

Tags:

06. 12. 09

Choroby a chyby vína

II. časť

Ďalšie choroby vína nie sú technologicky veľmi významné, pretože sa vyskytujú skôr sporadicky. Spôsobujú ich najmä nežiadúce rody mliečnych baktérií, ktoré bývajú zložkou spontánnej mikroflóry muštu a vína.

Ing. Jozef Kováč, PhD., Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra

Tags:

17. 07. 09

Predstavujeme malé rodinné vinárstva – Kvalita je už tradíciou

Spoločnosť Primavin s.r.o. bola založená v roku 2001. Pri jej vzniku stáli štyria štvrtinoví vlastníci. Na základe rozhodnutia valného zhromaždenia došlo v roku 2003 k odkúpeniu obchodných podielov dvoch spoločníkov. Primavin s.r.o. má odvtedy dvoch majiteľov, ktorými sú manželia Ing. Zoltán Dömény, PhD. a Ing. Anita Kovács. Sídlo aj prevádzka vinárstva sa nachádzajú vo Veľkom Mederi. Vo vinárstve sú okrem oboch konateľov zamestnaní traja stáli zamestnanci. V rozhovore s Anitou Kovács a Zoltánom Döménym predstavíme čitateľom aktivity, fi lozofi u a najmä vína tohto malého rodinného vinárstva.

Zhováral sa V. Hronský

Tags: