28. 11. 12

Pozv?nka na INTERVITIS INTERFRUCTA Transfer poznatkov na svetovej ?rovni

V nemeckom ?tuttgarte sa v d?och 24. – 27. apr?la 2013, bude kona? najv?znamnej?ie medzin?rodn? podujatie v oblasti technol?gi? pre vinohradn?ctvo, ovocin?rstvo, v?robu v?na, ovocn?ch ?tiav a destil?tov. Ka?d? tri roky sa tu prezentuj? najd?le?itej?ie firmy z bran?e, aby predstavili najnov?ie produkty a slu?by pre modern? produkciu hrozna, v?na, ovocia, ovocn?ch ?tiav a destil?tov.

Viac inform?ci? o ve?trhu a programe n?jdete na www.intervitis-interfructa.de V pr?pade z?ujmu bli??ie inform?cie, prospekty a podklady n?jdete aj na www.dsihk. sk v sekcii Ve?trhy. Slovensko-nemeck? obchodn? a priemyseln? komora, ako Ofi ci?lne zast?penie ?tuttgartsk?ch ve?trhov v SR, pon?ka slovensk?m vystavovate?om podporu pri organizovan? ??asti, n?v?tevn?kom poskytne inform?cie a umo?n? tie? z?ska? vstupenky za zv?hodnen? ceny. Porad? aj pri organizovan? cesty, ?i pri rezerv?cii ubytovania.
e-mail: info@dsihk.sk

Tags:

24. 03. 12

O krok bl??e z?kazn?k?m

O tom, ?e v?rn? a spokojen? z?kazn?k je z?kladem ?sp?chu pro fi rmu, nepochybuje v dne?n? dob? snad ji? nikdo. Vina?sk? obor je nav?c specifi ck? t?m, ?e d?v?ra mezi z?kazn?kem a prod?vaj?c?m dost?v? d?ky samotn?mu v?nu doslova nov? rozm?r. Vina?, kter? se poctiv? star? o sv?j vinohrad, pot?ebuje tak? vybaven?, na kter? se m??e spolehnout a kter?mu sv??uje osud sv?ho budouc?ho v?na. Z?kazn?kova d?v?ra znamen? z?vazek pro prodejce, kter? mus? dodat z?kazn?kovi p?esn? to, co je pro n?j nejlep??. Nelze se spol?hat na metodu pokus ? omyl, nebo? zde mus? v?e b?t perfektn? ji? napoprv?.

Tags: