RNDr. Jarmila La?tincov?, PhD., ?stredn? kontroln? a sk??obn? ?stav po?nohospod?rsky Bratislava

Certifik?ciu v?na s chr?nen?m zemepisn?m ozna?en?m (CHZO) a s chr?nen?m ozna?en?m p?vodu (CHOP) pred uveden?m na trh vykon?va ?stredn? kontroln? a sk??obn? ?stav po?nohospod?rsky v Bratislave (?KS?P) pod?a z?kona ?. 313/2009 Z.z. o vinohradn?ctve a vin?rstve a jeho vykon?vacej vyhl??ky ?.350/2009 Z.z. v platnom znen?. ?KS?P z?rove? pride?uje na v?na s chr?nen?m ozna?en?m p?vodu ?t?tne kontroln? ??sla (?K?).

Tags: