Ing. Gašpar Vanek, CSc.

Pestovanie viniča prechádzalo od 50-tych rokov minulého storočia veľkými zmenami —zmeny vo vlastníctve vinohradov, oddelenie hospodára od svojho vinohradu. Tendencia vytvárať veľké súvislé plochy vysadené viničom, ale plochy bez medzí s výskytom iných rastlín, s remízkami, znamenali silné zásahy do prirodzených agroekosystémov viničných teritórií. Následkom toho nastalo ochudobnenie vinohradníckej kultúrnej krajiny o biologickú mnohotvárnosť. V posledných desaťročiach to vytvorilo ekologické podmienky pre masové infekcie, pre opakované možnosti častého epidemického výskytu a škodlivosti patogénov. Kombinácia straty ekologickej rovnováhy viniča a pôsobenie rôznych patogénov spôsobuje o.i. predčasné hynutia krov. Vo vinohradoch nastáva jav, ktorý si menej často všímame a uvedomujeme — je to trvalé chradnutie, degenerácia krov viniča.

Tags: