II. časť

Ing. Gašpar Vanek, CSc.

Nadväzujem na I. časť príspevku na uvedenú tému, kde sme spomenuli nepriaznivý stav komplexu našich zariadení, ktoré by mali zabezpečiť kvalitný zdravotný stav sadeníc a mladých výsadieb. Opísali sme, najmä z hľadiska vizuálnej diagnózy, aj najškodlivejšie virózy. Popis vizuálnych príznakov viróz by vinohradníkom mal pomôcť, aby príznaky na kroch objavili a identifikovali ich. Následne prizvali do vinohradu na konzultáciu odborníkov na definitívne stanovenie diagnózy. Cieľom druhej časti príspevku je poukázať na zmysel boja proti virózam, na škodlivosť viróz a na súčasné možnosti diagnózy a ochranu proti virózam.

Tags: