Vizuálne charakteristiky vína závisia od ich schopnosti absorbancie a zvláštneho prirodzeného prenosu a odrazu viditeľného žiarenia. Spektrofotometer môže odmerať mieru absorpcie svetla s danou vlnovou dĺžkou, avšak relevantnosť týchto dát k humánnemu farebnému vnímaniu vzoriek je vzdialená. Podobne je to pri meraní aróm na prístrojoch (chromatografoch) a senzorickom vnímaní vôní. Článok poukazuje na zvláštnu ľudskú schopnosť vnímať všetky charakteristiky vína, ako sú farba, vôňa, chuť.

RNDr. Jarmila Švancarová Laštincová, PhD., Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky, Odbor vinohradníctva a vinárstva, Bratislava

Tags: