Vinohrady s? v?znamn?m a nenahradite?n?m zdrojom pracovn?ch pr?le?itost?, aj zdrojom ekonomick?ho rastu regi?nu. Aj ich prostredn?ctvom sa Bratislavsk? ?upa m??e sta? ?oraz atrakt?vnej?ou turistickou destin?ciou. Semin?r o problematike vinohradov zorganizoval BSK v spolupr?ci s krajskou organiz?ciou Bratislava Region Tourism.

Tags: