V r?mci technologick?ch postup? uplat?ovan?ch ve vinic?ch hraje chemick? ochrana nezastupitelnou roli a pat?? mezi ?asov? i organiza?n? nejn?ro?n?j?? pracovn? operace. Hlavn? snahou p?edn?ch v?robc? mechaniza?n?ch prost?edk? na ochranu rostlin, ale p?edev??m po?adavkem p?stitel?, je v sou?asnosti zvy?ov?n? denn?ho v?konu p?i zachov?n? ?pi?kov? kvality post?ikov?ho z?sahu. Dal??m, velmi ?asto sklo?ovan?m krit?riem p?i volb? zp?sobu aplikace ochrann?ch prost?edk?, jsou i celkov? ro?n? n?klady spojen? s touto pracovn? operac?. Modern? trend v t?to oblasti p?edstavuj? post?ikova?e s recyklac? post?ikov? kapaliny.

Tags: