Slovensk? sady a vinohrady dost?vaj? nov? posilu vo forme ?pecializovanej techniky, ktor? v?znamne pom?ha u?ah?i? a zefekt?vni? pr?cu ka?d?ho majite?a vinohradu ? producenta hrozna i v?na.

Tags: