Rozhovor s riaditeľkou Strednej odbornej školy vinársko-ovocinárskej v Modre Ing. Monikou Kisovou.

Máloktorá škola na Slovensku sa môže hrdiť nielen svojou bohatou históriou – zaznamenáva vyše 130 rokov svojej existencie – ale aj úspešnými pedagogickými aktivitami, a to od samého začiatku svojho vzniku. Tieto aktivity vyústili do výchovy celých generácií u návaných znalcov v oblasti vinohradníctva a vinárstva, ktorí rozhodnou mierou prispeli k  jej súčasnej úrovni. Reč je o  Strednej odbornej škole vinársko-ovocinárskej v Modre, ktorá pred otvorením brány nového školského roka zaznamenáva zmenu vo svojom riadení. Zodpovednosť za chod školy vo funkcii riaditeľky preberá Ing. Monika Kisová, ktorú sme pri tejto príležitosti požiadali o rozhovor.

Za  vyše trinásť desaťročí si škola svojím pedagogickým prístupom, harmonizujúcim s výrobnou praxou, vybudovala uznanie a  kredit. Nadviazať na  dosiahnuté úspechy a rozvíjať ich v súlade so súčasnými svetovými trendmi je náročná úloha, no súčasne dozaista pre vás aj výzva…

Ako mladá absolventka Mendelovej zemědělskej univerzity v  Lednici na  Morave som začala pôsobiť v roku 1997 na SOŠVO v Modre ako pedagóg, čo bola pre mňa obrovská česť. Začínala som ako učiteľka odbornej praxe a ochrany rastlín a ako doplnkový predmet som učila informatiku. Pedagogické minimum sme si mohli urobiť už počas inžinierskeho štúdia v Brne, takže som bola teoreticky „hotový pedagóg“. Vzdelávanie žiakov, keďže som k nemu pristupovala nanajvýš zodpovedne, bolo pre mňa spočiatku veľmi náročné. Rokmi praxe som sa však „posúvala“ aj ja do profesionálnej vyspelosti.

Škola počas svojej existencie vychovala veľké množstvo odborníkov – vinohradníkov, vinárov, ovocinárov. Mnohí z nich, dnes už  uznávané autority, prejavujú záujem rôznymi formami so školou spolupracovať, sú nápomocní najmä pri umožňovaní praxe a odborných exkurzií našich študentov do výrobných podnikov, ktoré riadia. To umožňuje tak žiakom, ako aj pedagógom, oboznamovať sa s inovačnými trendmi, modernými spôsobmi výroby a  s  používaním najmodernejších technológií vo všetkých oblastiach, na ktoré sa škola v rámci pedagogického procesu zameriava.

Popri pedagogickej činnosti som od  roku 2010 zastávala funkciu zástupkyne riaditeľa školy. Táto pozícia mi umožnila získať istý nadhľad, a tak sú mi blízke záležitosti vzdelávania žiakov, koordinácie teoretickej výučby a výučby na praxi, ako aj celková orientácia chodu našej školy.

Pokračovať a  rozvíjať nadobudnuté úspechy,ktoré táto významná inštitúcia roky zaznamenávala, je samozrejme náročné. Je to však súčasne hnací motor posúvajúci ju dopredu. Mení sa spoločnosť, mení sa aj generácia mladých ľudí a škola sa musí týmto zmeneným trendom flexibilne prispôsobiť a v plnej miere odzrkadľovať modernizáciu vzdelávacieho procesu.

Onedlho začína nový školský rok a do lavíc si popri už skúsenejších študentoch zasadnú aj prváci – nádejní vinohradníci a vinári. Zaznamenali ste v  súčasnosti zvýšený záujem o štúdium na vašej škole?

Záujem o štúdium vinohradníctva a vinárstva je na  samostatný rozhovor. Odbornosť profesie si vyžaduje kvalitný pedagogický zbor. Progres v  technológiách dáva možnosť vyššej efektívnosti a  úspor, čo si vyžaduje každá moderná prevádzka vinárstva. Sme radi, že pre tieto aspekty si cestu do našej školy hľadajú vo väčšom zastúpení žiaci z vinárskych rodín, ktorým záleží na kvalite ich výrobkov – hrozne či víne. Žiaci vo svojich 15 rokoch sa ešte veľmi ťažko rozhodujú, dokonca sa niektorí „hľadajú“ aj počas samotného štúdia. Rozhodujúcim článkom, možno povedať vzorom, sú predovšetkým rodičia a  starí rodičia. V každom ročníku máme deti vinárov z rôznych vinohradníckych oblastí, nielen z Malokarpatského regiónu. Z Tokaja sme mali „lastovičku“, absolvent teraz pokračuje v treťom ročníku MZLU v Lednici na Morave.

Prax si vyžaduje vzdelaných ľudí. A tým, ktorí chcú pokračovať na univerzitách, vytvára „modranská vinárka“ dobrý základ. Napokon, tento názor prezentujú naši absolventi, dnes už inžinieri, hrdí na svoju strednú odbornú školu.

O vašej škole je známe, že pedagogický proces flexibilne prispôsobujete potrebám praxe. Čo všetko škola ponúka a aké novinky pripravujete v tomto roku?

Vzdelávací proces sa pravidelne prispôsoboval požiadavkám na  trhu práce. Študijný odbor vinohradníctvo a ovocinárstvo sa rozdelil na odborné zamerania a výučba sa obohatila o odborné predmety a prax z oblasti prevádzka, agroturistika a podnikanie.

Odbor prevádzka – pivničné hospodárstvo – je obohatené o prípravu „pivničných majstrov“. Tento odbor bol viac rokov neatraktívny, ale plánujeme ho osviežiť a  spropagovať do  ďalšieho školského roka.

Agroturistiku študujú žiaci najmä z  oblastí, kde sa rozvíja turistický ruch a žiaci majú potenciál popri dopestovaní hrozna a výrobe vína vo svojich rodinných f rmách, poskytnúť hosťom aj ubytovanie a stravovanie, pri prezentácii svojho vinárstva a regiónu.

Budúci podnikatelia majú do  výučby zaradené silné ekonomické predmety – účtovníctvo a dlhoročne, v rámci predmetu Aplikovaná ekonómia ( projekt vzdelávacej organizácie JA Slovensko n.o.), žiaci simulujú vedenie akciovej spoločnosti. Motivačným prvkom je každoročné organizovanie „Degustácie vín mladých vinárov“, spojenej s odbornou a verejnou ochutnávkou vín.

Od  roku 2011 sme v  rámci inovácie začali vzdelávať mladých someliérov. Vo vzdelávacom poňatí to bola trieda „v experimente“, a po štyroch rokoch je to už samostatný študijný odbor. Žiaci si okrem odborných vedomostí zvyšujú zručnosť v  komunikatívnosti, obsluhe a  reprezentatívnom vystupovaní. Samozrejme, nechýba ani vyučovanie cudzích jazykov.

Spolupracujete s viacerými inštitúciami, ktoré umožňujú študentom praxovať vo výrobných prevádzkach, alebo ich rôznym spôsobom motivujú a  odmeňujú. Mohli by ste nám túto spoluprácu priblížiť?

Odbornú prax počas štúdia žiaci vykonávajú v Stredisku odbornej praxe, ktoré je zriadené pri škole. Praktické vedomosti z  pestovania viniča a  ovocia žiaci získavajú v  našich vinohradoch vysadených modernými odrodami a v  pomologickom sade – máme 4,5 ha vinohradov a 1 ha ovocného sadu. S výrobou vína sa oboznamujú v našej pivnici, vybavenej modernou technológiou.

V záujme komplexnejšieho programu získaVania praktických skúseností, škola spolupracuje aj s vinohradníckymi firmami, ktoré majú iné typy technológií pestovania viniča. Žiaci sa na  praxi pri rôznych argotechnických úkonoch, napr. reze viniča, ošetrovaní viniča počas vegetácie, pri zbere hrozna a  pod., naučia odbornú problematiku priamo z  aktívneho diania vo výrobnom procese a  zamestnávateľ im za  odvedenú prácu aj zaplatí. Tieto typy praxe žiaci veľmi obľubujú. V  rámci povinnej praxe pracujú aj priamo  u vinohradníkov-vinárov. V  závislosti od  ročného obdobia tak môžu získať detailné informácie a poznatky z  danej výrobnej prevádzky. Mimo povinnej praxe môžu žiaci vo svojom voľnom čase pomáhať vo výrobných prevádzkach na  báze tzv. dohôd o  brigádnickej činnosti. Táto mimoškolská prax je však limitovaná voľným časom žiaka s  prvoradým dôrazom na  školskú výučbu. Pozitívne však hodnotím skutočnosť, že dobre urobená práca žiakov je aj dobre finančne ohodnotená. Žiakov v  nejednom prípade vzdelávajú samotní majitelia prevádzok, ktorým záleží na ich budúcej odbornej vyspelosti. Len veľmi dobré základy a prístup k práci sú zárukou vysokej profesionality a úrovne vinohradníka, vinára či ovocinára.

Žiakov podporujeme v  štúdiu aj formou finančných štipendií. Zväz vinohradníkov a  vinárov Slovenska dáva štipendium jednorazovo siedmim študentom, a to 50 eur za výborné študijné výsledky. „Bublinkové štipendium“ sponzoruje spoločnosť Hubert Sereď s.r.o. – štyria žiaci dostanú mesačne 30 eur, teda za školský rok má žiak 300 eur.

Škola spolupracuje aj so zahraničnými vinárskymi školami vo Valticiach v  ČR, v  Eisenstadte a  v  Klosterneuburgu v  Rakúsku. Študenti v  treťom ročníku absolvujú v týchto školách výmenné študijné pobyty.

Mnohí naši absolventi úspešne pokračujú v  štúdiu na  Slovenskej poľnohospodárskej univerzite v Nitre, Mendelovej zemědělskej univerzite v Lednici na Morave a STU – Chemicko-technologickej fakulte v Bratislave.

Záujem z  prevádzkovej praxe, najmu  samotných producentov vína, o  absolventov vašej školy narastá. Preto sú až zarážajúce výroky niektorých tiežvinárov, odborne nevzdelaných, že vinárovi stačí byť len samoukom, aj tak dokáže byť úspešný. Pretlmočte im, prosím, váš názor na potrebu odborného vzdelania.

Množstvo odbornej literatúry (knihy, časopisy) či internet dnes ponúkajú veľké množstvo informácií. Áno, veľa „vinárov“ vzniklo spojením odbornej literatúry a svojej praxe, tzv. „sebanáuky“ a „ústneho podania“. Táto skutočnosť môže vyústiť do rôznej kvality výrobkov. Nezriedka niektorí vinári ani sami nevedia posúdiť kvalitu svojho vína. Zanedbávajú sa zá- kladné veci, či pri hygiene, kvasnom procese, školení vína, a pod. Naším cieľom je, aby naši absolventi boli odborníkmi na vysokej úrovni. Technológ musí pri výrobe vína ovládať všetky technologické postupy, poradiť si tiež s každým, aj menej prajným vinohradníckym rokom. Jeho základnou surovinou pre víno je hrozno. Všetci naši absolventi si uvedomujú, že bez kvalitného hrozna sa nedá vyrobiť dobré víno. Je potešiteľné vidieť, ako žiaci získavajú lásku k pôde, ktorá im poskytne úrodu hrozna, z ktorého následne vzniká víno. Vinár bez vinohradu je ako človek bez rúk. Na druhej strane sa však v poslednom období stretávam s tým, že vinári bez odborného vzdelania sa po čase vracaj do školských lavíc a doplňujú si svoje vzdelani na vysokých školách v Lednici či v Nitre. Uvedomujú si skutočnosť, že určité odborné informácie a chýbajúce vedomosti nájdu len v školách, ktoré sú na to špecializované. Len prehlbujúcim sa vzdelavaním a kvalifikáciou môžu posunúť kvalitu výrobkov – hrozna či vína.

Teší nás medzinárodný úspech každého slovenského vína. Prispieva to k  zvyšovaniu kreditu nášho vinohradníctva a vinárstva. Z dlhodobého hľadiska to prináša záujem o kvalifikovaných pracovníkov v  tomto odbore. Osobne si nemyslím, že vinár by mal iba vyrobiť víno a  predať ho. Mal by budovať aj tradíciu svojho vinárstva. Som veľmi rada, že vieme nájsť množstvo kvalitných slovenských vín na  trhu, čo však prináša ďalšie výzvy. Postupne sa mení správanie zákazníkov. Pri rozhodovaní, od ktorého vinára si kúpia víno im nestačí iba samotná kvalita vína, ale začínajú hľadať príbeh. Zaujímajú sa o to, či má vinár aj vlastný vinohrad, či budú jeho deti pokračovať v budovaní firmy a pod.. Máme skúsenosti s vinármi, ktorí nemali odborné vzdelanie, vybudovali známu obchodnú značku a dali svoje deti vyštudovať na našej škole. Tie po ukončení štúdia posunuli rodinnú firmu opäť ďalej, až k pravidelným zahraničným úspechom. V poslednom období sme zaznamenali zvýšený záujem o  získanie dodatočného odborného vzdelania. Začali sme komunikáciu medzi odbornými školami, univerzitami, ako čo najlepšie uspokojiť túto požiadavku.

Riadiť školu a  vychovávať kvalifikovaných odborníkov, si v  súčasných ekonomických podmienkach vyžaduje nielen profesionalitu, ale aj nesmiernu húževnatosť a kreativitu. Tieto vlastnosti vám, ako dokumentujú doterajšie vaše aktivity, nechýbajú.

Vinohradníctvo a  vinárstvo sú veľmi krásne profesie. Víno ako nápoj je ten najušľachtilejší mok na  svete. Ak si tieto fakty jednoducho zosumarizujem, zistím, že môžeme v  našej škole vychovať žiakov pre to najúžasnejšie povolanie a prinavrátiť úctu k náročnej práci vinohradníka a vinára, aj keď modernizácia technológií vo vinohradoch a pivniciach priniesla v tomto smere značnú úľavu.

Odbornosť, vytrvalosť a húževnatosť, sú charakteristické znaky celého kolektívu našich učiteľov, ktorí sa môžu hrdiť dlhoročnými pedagogickými skúsenosťami. Žiakov popri výučbe motivujeme k ďalším aktivitám. Spolu s nimi sa pravidelne o.i. zúčastňujeme na odborných degustáciách, ako sú napr. Vínne trhy Pezinok a Vitis aurea. Organizátormi akcií sú Združenie pezinských vinohradníkov a  vinárov a  VINCÚR – modranský spolok vinohradníkov, vinárov, znalcov a milovníkov vína. Obidve organizácie veľmi úzko spolupracujú so školou, v ostatnom roku sa stali aj sponzormi technickej modernizácie školy.

Čo by ste zmenili, ak by to bolo vo vašej moci, v  prístupe orgánov štátnej správy ku školstvu, v prospech práce pedagógov a kvalite absolventov, tiež  k  slovenskému vinohradníctvu a vinárstvu?

Naša škola vychováva absolventov pre agrosektor vinohradníctva, vinárstva a  ovocinárstva. Je potrebné, aby absolventi našli vo  svojom odbore uplatnenie. V  prípade, ak sa absolvent rozhodne a chce si založiť svoju firmu, naráža na mnohé úskalia.

  • Veľmi závažným až kritickým problémom je pôda, ako základný výrobný prostriedok. Pôda, v našom prípade vinohrady, sú kľúčovým faktorom pre kvalitné vína. Veľa vinohradov, nielen v  Malokarpatskej oblasti, je spustnutých (problém dedenia, developerské projekty vo vinohradoch, prerušenie vzťahu k pôde, a pod..). V tomto smere by pomohla legislatíva, ktorá by chránila vinohradnícku pôdu len s  cieľom pestova hrozno. V praxi by to vyzeralo jednoducho: máš vinohrad – staraj sa, ak sa nestaráš, bude sa starať niekto iný.
  • Alarmujúcim faktorom je dovoz lacných a nekvalitných vín. Na toto nadväzuje oveľa závažnejší problém s  dovozom lacného hrozna a muštov. Ceny za takúto surovinu v desiatkach centov nám doslova zamykajú brány do vinohradov. A následne sa vynára otázka: Je pestovanie hrozna u nás naozaj nerentabilné?
  • Poddimenzovanie finančného ohodnotenia ľudí pracujúcich vo vinohradníctve a vinárstve je veľkým problémom. Práve vzdelaní technológovia, agronómovia a vinohradníci sú zárukou kvality hrozna a následne vína. Ich šikovnosť sa premietne do ceny za produkty a následne je hneď vo firme po ekonomickej stránke „veselšie“. Malo by byť do budúcna pravidlom, aby každá vinárska prevádzka mala vyštudovaného vinára, technológa, someliéra a pod.

Ďakujem za rozhovor Zdenka Šuranská

Tags: