Ka?d?mu s? zn?me ekologick? probl?my vyskytuj?ce sa na celom svete, ale aj u n?s, vy?aduj?ce si spr?snenie krit?ri? pri ochrane rastl?n. Prejavuj? sa o.i. aj postupn?m narastan?m rezistencie vo?i chemick?m pr?pravkom. T?to situ?ciu nemo?no ignorova? a nev??ma? si, ako ju rie?ia okolit? krajiny. Napr?klad, aj ?esk? vinohradn?ci, ktor? u? vymenili a nahradili niektor? pr?pravky pod?a smern?c 128/2007 ES. Tie ur?uj? nahradenie chemick?ch ochrann?ch pr?pravkov za nechemick?. Na Slovensku m?me o tomto dian? menej inform?cii, preto uvediem niektor? mo?nosti uplat?ovan? pri ochrane vinohradov biologick?m sp?sobom.

Ing. Zolt?n Tam??ek, IPROVIN Slovakia

Tags: