Fytosanitárne produkty, nazývané pesticídy sú v zmysle nariadení (ES) č. 1107/2009 prípravky na ochranu rastlín proti chorobám a škodcom. Pesticídy sú pravdepodobne najcharakteristickejším symbolom tzv. zelenej revolúcie, ktorá približne od roku 1950 radikálne zvýšila produkciu poľnohospodárskych plodín. Ako je známe, fytosanitárne produkty – pesticídy – sa delia na niekoľko skupín, podľa druhu cielených škodcov: herbicídy ničia alebo potierajú buriny, insekticídy škodlivý hmyz, fungicídy hubových škodcov a pod. Používanie pesticídov v poľnohospodárstve má však samozrejme aj svoju druhú stránku: ich schopnosť likvidovať živé organizmy znamená, že tieto produkty syntetickej chémie sú vysoko toxické látky, ktorých účinok zďaleka nie je obmedzený iba na škodcov, ale aj na užitočné organizmy.

Ing. Ľubomíra Kakalíková, PhD. Eco-IPROVIN Slovakia
Foto archív redakcie
Pokračovanie v ďalších číslach časopisu.

Tags: