Na oddelení Biochemickej technológie Fakulty chemickej a potravinárskej technológie v Bratislave tento rok úspešne ukončili inžinierske štúdium traja študenti, ktorých diplomové práce súviseli s enologickou tematikou. Ing. Jozef ň evcech obhájil prácu s názvom „ň túdium vplyvu autochtónnych kultúr Saccharomyces cerevisiae na senzorický profi l vína“, Ing. Adam Kučera sa venoval podobnej téme s názvom „Charakterizácia autochtónnych kultúr Saccharomyces cerevisiae a ich aplikácia do vinárskej praxe“. Tretím diplomantom bol Ing. Tomáš Augustovič, ktorý svoje štúdium zakončil prácou s názvom „Biokonverzia kyseliny jablčnej na kyselinu mliečnu“. Na priblíženie uvedených tém uvádzame abstrakty jednotlivých diplomových prác.

Tags: