24. 01. 20

Od založenia vinohradu k analýze vín v 19. storočí

Vinohradnícka prax sa do 80. rokov 19. storočia veľmi nemenila. Až epidemické ochorenia viniča hroznorodého zapríčinili, že pestovateľská technológia sa postupne inovovala a prispôsobovala novým podmienkam. Pokým európske vinohradníctvo invazívne nezasiahla fyloxéra, vo vinohradoch pretrvalo kultivovanie tradičného variabilného genofondu odrôd viniča. Pretože na pravokorenný ušľachtilý vinič pôsobila voška dovlečená z amerického kontinentu likvidačne, mnohé staré európske odrody viniča z vinohradov celkom vymizli.

Tags:

22. 01. 20

Certifikácia vína vo vinárskom roku 2018/2019

Vo vinárskom roku 2018/2019 ÚKSÚP, Sekcia odborných činností, Odbor vinohradníctva a vinárstva, preskúšal a certifikoval spolu 2332 vzoriek vína s chráneným označením pôvodu (CHOP) a s chráneným zemepisným označením (CHZO). Počet vzoriek predstavuje celkové hodnotené množstvo 23 313 181 litrov (predchádzajúci rok 21 203 074 litrov). Z uvedeného hodnoteného množstva bolo schválených 22 584 380 litrov vína (96,87 %), zakázané uvádzať na trh bolo 13 690 litrov, dočasný zákaz uvádzať na trh platil pre 695 911 litrov a inak preradených bolo 19 200 litrov vína. Vydaných bolo 124 rozhodnutí o dočasnom zákaze uvádzania vína na trh, 6 zákazov uvádzania na trh a 4 vzorky boli preradené do inej kategórie. Počet vydaných certifikátov bolo 2198.

Tags:

21. 01. 20

Niečo nám tu nesedí

Dietylénglykolový škandál z roku 1985 viedol ku kolapsu rakúskeho exportu vína a totálnej straty dôvery v rakúske vinárstva. Trvalo niekoľko desaťročí kým sa klient vrátil k vínam deklarovaným Made in Austria, pričom obrodný proces prebiehal na všetkých úrovniach: od profesných združení, cez regionálne až po štátne ustanovizne. Podvodníci boli vypátraní, posadení za mreže, množstvo vinárstiev skrachovalo. Európa zažíva niečo podobné – strata dôvery v kvalitu európskych vín, verejnosť skôr či neskôr vystaví konečný účet aj slovenskému vinárovi.

Tags:

18. 01. 20

Vinárstva z Veľkého Krtíša predstavili nové vína

Občianske združenie „Veľkokrtíšska vínna cesta“ (VKVC) vzniklo v roku 2012 z iniciatívy desiatich zakladajúcich členov. Motivovala ich idea vybudovať spoluprácu vinárov a milovníkov vína z okresu Veľký Krtíš a vytvoriť priestor na spoznanie vín vyrobených v regióne, historicky spätého s produkciou vína.

Tags:

17. 01. 20

Alkohol(y) ako dôležitá súčasť hroznového vína

Prírodné hroznové víno je alkoholický nápoj vyrobený čiastočnou alebo úplnou alkoholovou fermentáciou čerstvého hrozna alebo hroznového muštu a podľa legislatívy musí obsahovať najmenej 8,5 % obj. alkoholu. Špeciálne kategórie vín, ako sú napríklad prírodne sladké vína alebo vína ľadové, môžu obsahovať alkoholu menej (4,5 resp. 5,5 % obj., tokajská esencia často len do 2 % obj.), alkoholizované vína (likérové a vína spod kožky) môžu dosahovať koncentrácie alkoholu aj viac ako 22 % obj. Vo všetkých prípadoch je však pod alkoholom myslený len etanol, teda nie všetky alkoholy, ktoré sú súčasťou chemického zloženia vína.

Tags:

13. 01. 20

Víno – kultúrny sprievodca ľudstva

Vínny cestovný ruch je voľnočasovou aktivitou, aktívnym trávením voľného času a spojením zážitku z koloritu vinohradov a vína so zážitkom športovým, kultúrno-poznávacím, rekreačným, relaxačným a zážitkom z enogastronómie.

Tags:

07. 01. 20

Ročník 2018 – situačná a výhľadová správa

Koncom ostatného roku vydal Výskumný ústav ekonomiky poľnohospodárstva a potravinárstva v Bratislave v spolupráci s Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR situačnú a výhľadovú správu, ktorá hodnotí situáciu na trhu s vínom v hospodárskom roku 2018/2019 a na základe dostupných údajov uvádza odhad vývoja bilančných ukazovateľov v hospodárskom roku 2019/2020. Situačná a výhľadová správa pojednáva o regulačnej a podpornej politike trhu a o aktuálnej situácii na slovenskom trhu.

Tags:

05. 01. 20

Ekologická a integrovaná ochrana proti houbovým chorobám v Èeské republice

Nejrozšířenějším systémem ošetřování vinic v České republice je integrovaná produkce. Dotační pravidla týkající se integrované produkce vnesly do tohoto systému zcela nový pohled v ochraně proti houbovým chorobám. Došlo fakticky k propojení používání fungicidů a prostředků ekologické ochrany.

Tags:

01. 01. 20

Stratégia a nové impulzy pre rozvoj vinohradníctva a vinárstva

Zväz vinohradníkov a vinárov Slovenska vyvíja rozsiahle aktivity na zabezpečenie rozvoja tohto významného odvetvia poľnohospodárstva a na odstránenie nepriaznivých faktorov sťažujúcich jeho efektívnosť a rozvoj. Je to celý rad súborov opatrení v oblasti legislatívy a dotačnej politiky. Ako nás informovala výkonná riaditeľka zväzu Ing. Jaroslava Kaňuchová Pátková, PhD., súčasné obdobie je rozhodujúce najmä pre tvorbu Strategického plánu a prideľovanie finančných prostriedkov z dotačných zdrojov na chod odvetvia pre roky 2021 – 2027.

Tags:

29. 12. 19

Vinoforum v Bratislave- Rači

Vinoforum, významná stredoeurópska súťaž vín, založená v roku 1991 v Modre Jože Protnerom(SLO) a Fedorom Malíkom je stále pri živote. V tomto roku, koncom augusta, sa uskutočnila v Bratislave-Rači už po 28. raz. Súťažilo v nej 262 vín z 5 krajín Európy. Pod záštitou Ing. Jána Krampla, CSc., generálneho riaditeľa Villa Vino Rača, súťaž viedli Richard Polkoráb a Fedor Malík. Víno hodnotili päť päťčlenných medzinárodných komisií slobodným systémom Medzinárodnej únie enológov.

Tags: