Reprezenta?n? klenbov? pivnice p?vodne neorenesan?n?ho Palugyayovho pal?ca z 19. storo?ia sa stali miestom stretnutia slovenskej odbornej i laickej vin?rskej verejnosti so z?stupcami dvadsiatky renomovan?ch vin?rskych majetkov (ch?teaux) z najprest??nej?ej vin?rskej oblasti Franc?zska a pravdepodobne aj sveta ? Bordeaux. Festival Grand Cru Class? Bordeaux zorganizovala u? po ?tvrt?kr?t spolo?nos? Fatra-Global, s.r.o., dovozca franc?zskych v?n, v spolupr?ci s n?gociantskym domom Veyret-Latour, Bordeaux a fi rmou Monvin, s.r.o., distrib?torom slovensk?ch a svetov?ch v?n. Z??titu nad podujat?m tradi?ne prevzalo Ve?vyslanectvo Franc?zskej republiky na Slovensku.

Tags: