Ing. Katar?na ?ur?ansk?, Fakulta chemickej a potravin?rskej technol?gie STU Bratislava

V ostatn?ch rokoch sa ?oraz viac pozornosti venuje obmedzeniu pou??vania pestic?dov, ?i herbic?dov vo vinohrade. Za prijate?nej?iu cestu s? pova?ovan? postupy, ktor? s? v s?lade s princ?pmi integrovanej produkcie, pr?padne bioprodukcie. Jedn?m z tak?chto krokov je vyu?itie hmyzu Coccinellidae ako prirodzen?ho pred?tora vo?iek. Av?ak cielen? zavedenie lienok do vinohradu, najm? cudzieho a ve?mi inv?zneho druhu Harmonia araxys, m??e ma? pre pestovanie vini?a, v?robu mu?tu a v?na v??ne n?sledky.

Tags: