Lid? z firmy Monos Technology (provozovatel obchodu Vina?sk? r?j) si zakl?daj? na tom, ?e se v?dy sna?? naj?t ?e?en? na m?ru ka?d?mu z?kazn?kovi. Pokud z?kazn?k p?ich?z? se speci?ln?mi po?adavky, znamen? to v?zvu a leckdy i zkou?ku pro prodejce. ?sp?ch v?ak posouv? d?l z?kazn?ka samotn?ho i jeho obchodn?ho partnera. Pro firmu Monos Technology je ka?d? z?kazn?k jedine?n?. Pana Lu?ka Kostelansk?ho si v???me tak? pro jeho vztah k p??rod?, sm?lou podnikatelskou vizi a pracovitost. Jeho ekologick? vina?stv? fi rma Monos Technology vybavila dv?ma vinifi k?tory o objemu 3 000 l, klenut?mi nerezov?mi n?dr?emi o objemu 1 500 l, chlad?c?m syst?mem, uzav?en?m pneumatick?m lisem o objemu 8 hl, pln?c?m a uzav?rac?m za??zen?m. O sv?m vina?stv? n?m v?ak nejv?ce prozrad? s?m Lud?k Kostelansk?…

Tags: