Doc. Ing. Patrik Burg, Ph.D., Mendelova univerzita v Brn?, Zahradnick? fakulta, ?stav zahradnick? techniky

P??kmenn? p?sy p?edstavuj? oblast p?dn?ho povrchu o ???ce 0,4 ? 0,5 m, kter? se nach?z? pod jednotliv?mi ke?i v ??dc?ch vinic. Z hlediska zp?sobu obhospoda?ov?n? mohou b?t p??kmenn? p?sy udr?ov?ny v bezpleveln?m stavu pomoc? pravideln? mechanick? kultivace p?dy, nebo o?et?en?m p?dn?ho povrchu herbicidy. V p?stitelsk?m syst?mu integrovan? a biologick? produkce, kter? up?ednost?uj? spont?nn? nebo ??zen? zazelen?n? vinic, pak lze vegetaci udr?ovat v p?ijateln?ch mez?ch vy??n?n?m nebo mul?ov?n?m.

Tags: