V tureckom meste Izmir sa 18. ? 22. j?na t.r. konal svetov? kongres OIV. V sekcii venovanej enol?gii bolo prezentovan?ch 17 odborn?ch predn??ok a 17 kr?tkych predn??ok. Autori sa zaoberali r?znymi t?mami. Najdiskutovanej?ou problematikou bola v?roba n?zkoalkoholick?ch v?n. Nieko?ko t?mov sa venovalo pou?itiu barikov?ch sudov, ich lacnej??m alternat?vam a taktie? kontamin?cii sudov. Ke??e sa kongres konal v Turecku, nieko?ko pr?spevkov sa venovalo p?vodn?m tureck?m odrod?m Vitis vinifera L. (napr. profi lu fenolov?ch zl??en?n vo v?nach vyroben?ch z t?chto odr?d).

Literat?ra Zborn?k OIV Izmir 2012 Katar?na ?ur?ansk?

Tags: