Dovo?te, aby sme v?m predstavili Klub milovn?kov dobr?ch v?n (KMDV) v Nitre. Je to dobrovo?n? zdru?enie os?b, ktor? s? ?zko sp?t? s vinohradn?ctvom a vin?rstvom. ?lenmi klubu s? v?znamn? odborn?ci v tomto odvetv?, mana??ri, lek?ri, vedeck? pracovn?ci, z?stupcovia gastron?mie, znalci v?na. Spolo?n?m krit?riom a vstupenkou ka?d?ho nov?ho ?lena do klubu je jeho dok?zate?ne pozit?vny vz?ah k fenom?nu v?no.

Ing. ?tefan Ailer, PhD.
MUDr. Peter Chlebo, PhD.
Slovensk? po?nohospod?rska univerzita, Nitra

Tags: