Nad?asov?, origin?lna a dokonal?. Aj tak?mito pr?vlastkami sa m??e pochv?li? jedna z najmodernej??ch vinohradn?ckych a vin?rskych spolo?nost? v Eur?pe, ktor? od roku 2008 roz?iarila vin?rske nebo nad Slovenskom novou, u??achtilou enegriou. Vin?rsky komplex ELESKO wine park a.s. sa rozprestiera v malebnom srdci Mal?ch Karp?t pri obci Dubov? v katastri mesta Modra. Na v?robu v?na pou??va v?lu?ne vlastn? hrozno z n?dhern?ch, starostlivo obr?ban?ch rodiacich vinohradov v obciach Vi?tuk, Modra a Dubov?. Vinice s? s??as?ou programu integrovanej ochrany. Filozofi a spolo?nosti sa zameriava na dosiahnutie s?ladu ?loveka s pr?rodou tradi?n?mi hodnotami. Vyu??vaj? na to najmodernej?ie technol?gie a poznatky, nevyhnutn? pre ?pi?kov? kvalitu hroznov?ho v?na. Pri n?v?teve vin?rstva v?ak objav?te ove?a viac, ako len vynikaj?ce v?na, hroznov? ??avy a u??achtil? destil?ty. S??as?ou komplexu ELESKO wine park je skvel? vin?rska gastron?mia pripravovan? priamo vo vlastnej re?taur?cii z miestnych surov?n, predaj?a v?na otvoren? sedem dn? v t??dni, ako aj impozantn? gal?ria ZOYA MUSEUM. Ak v?s kr?tka up?tavka zaujala, vst?pte do sveta ELESKO, sveta kde sa u??achtilos? st?va in?pir?ciou pre va?e zmysly a potreby.

– eno –

Tags: