U? po ?tvrt?kr?t, presne 11.11. o 11 hodine, na sviatok Sv?t?ho Martina, sa v Starej tr?nici v Bratislave na ?Svatomartinskom ko?te? za?ali plni? poh?re mlad?m v?nom od producentov z druh?ho brehu rieky Moravy. Otvorili sa br?ny ?Svatomartinsk?ho ko?tu?, nad ktor?m prevzal z??titu prim?tor hlavn?ho mesta Bratislavy Milan Vt??nik. Tento sviatok v?na, ktor? organizuje Vina?sk? fond ?eskej republiky, sa te?? ve?kej ob?ube nielen u n?s, ale aj vo viacer?ch ?esk?ch mest?ch.

Vina?sk? fond

Tags: