Symfónia vína Časť V / II

Perfektne vyvážené víno môže v  ústach vyvolať symfóniu. Dosiahnuť vznešenosť vo víne tak ako aj v hudbe vyžaduje fantáziu a zároveň kvalif kovanosť… Článok uznávaného austrálskeho vedca Isaka S. Pretoriusa z  Australian Wine Research Institute s názvom „Conducting Wine Symphonics with the Aid of Yeast Genomics“ skúma relevantné otázky v súvislosti s výrobou vína a úlohou kvasiniek a ich genomiky pri zlep- šovaní kvality vína (pokračovanie z predchádzajúceho čísla).

Tags: